Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN OBRAD WALNEGO KREGU KRĘGU LOKALNEGO

06.04.2008

REGULAMIN OBRAD WALNEGO KREGU
KRĘGU LOKALNEGO BRACTWA PIWNEGO.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Walny Krąg jest najwyższą władzą Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.
2. W obradach Walnego Kręgu udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie przynależni do Kręgu Lokalnego. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni Bractwa Piwnego.
3. W obradach Walnego Kręgu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie: Kapituły, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego, jeżeli nie są członkami Kręgu lokalnego, którego Walny Krąg obraduje.
Inni członkowie Bractwa Piwnego przynależni do innych Kręgów, mogą uczestniczyć w Walnym Kręgu jako obserwatorzy.
4. Walny Krąg jest prawomocny do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż wyznaczony pierwszy termin – bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania członków.
5. Wybór i odwołanie władz Kręgu Lokalnego odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności członków określonych w statucie.
W innych sprawach uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić także głosowanie tajne.
6. Walny Krąg obraduje w sprawach, dla których został zwołany.
7. Do chwili zatwierdzenia porządku obrad Walny Krąg na wniosek 1/3 członków Kręgu Lokalnego może uzupełnić porządek obrad o sprawy wniesione.
8. W celu usprawnienia przebiegu obrad, liczenia głosów Walny Krąg może wybrać w głosowaniu jawnym odpowiednie komisje.

ROZDZIAŁ II. OBRADY KRĘGU LOKALNEGO.

1. Walny Krąg otwiera i przedstawia regulamin obrad Przewodniczący Rady Starszych.
2. Przewodniczący Rady Starszych przedstawia porządek obrad, który następnie poddaje pod głosowanie.
a) pkt. 7, Rozdziału I regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Obradami Walnego Kręgu kieruje prezydium w składzie określonym przez zebranych.
4. Przewodniczącego prezydium wybiera się osobno w pierwszej kolejności.
5. Po wyborze prezydium Przewodniczący Rady Starszych przekazuje kierownictwo obrad przewodniczącemu prezydium.
6. Obrady Walnego Kręgu są protokołowane. Protokół podpisuje prezydium.
7. Podejmowanym uchwałom nadaje się kolejną numerację przełamaną rokiem w którym obraduje Walny Krąg.

2


8. Walny Krąg podejmuje uchwały w sprawach określonych w rozdziału III, pkt: 1, 2, 5, 8 regulaminu, a także w innych sprawach kiedy uzna to za stosowne.
9. Przewodniczący prezydium ma prawo określić, lub skrócić czas wystąpień członków. Jeżeli w tej samej sprawie zabierano już głosy, przewodniczący może odebrać głos mówcy występującemu w tej samej sprawie.

ROZDZIAŁ III. UPRAWNIENIA WALNEGO KRĘGU.

Do uprawnień Walnego Kręgu należy:
1. Wytyczenie głównych kierunków działalności Kręgu Lokalnego;
2. Uchwalanie rocznego planu finansowego Kręgu Lokalnego;
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Kręgu Lokalnego i Rady Starszych;
4. Wybór i odwołanie członków Rady Starszych;
5. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu z członkostwa w Bractwie Piwnym;
6. W przypadku obowiązywania zasady wynikającej z § 22 ust. 2 statutu, wybór delegatów na Zebranie Delegatów Bractwa Piwnego;
7. Wybór przedstawicieli do Wspólnoty Bractwa Piwnego;
8. Udzielanie absolutorium Radzie Starszych.

ROZDZIAŁ. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący prezydium zamyka obrady.
2. Protokół obrad oraz inne dokumenty wytworzone w czasie obrad Walnego Kręgu prezydium przekazuje Radzie Starszych.
3. W przypadku wykluczenia członka z Bractwa Piwnego przewodniczący prezydium poucza go o jego prawach wynikających z § 21, ust. 6 statutu

Niniejszy regulamin został uchwalony zgodnie z postanowieniami statutu Bractwa Piwnego przez Kapitułę na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2005 roku w Łodzi.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_obrady_walnego_kregu_lokalnego.pdf