Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Piwo, relaks i wypoczynek

30.06.2005

30 czerwca 2005 roku upłynął termin składania opinii związanych z projektem nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Procedura rozpoczęta została w ramach „Wkładu legislacyjnego Ministra Zdrowia do projektu tzw. ustawy horyzontalnej”. Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że zmiany w kilku ustawach „mają na celu zapewnienie pełnej realizacji zobowiązań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w związku z członkostwem w Unii Europejskiej”. Nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości obejmuje jeden artykuł ustawy, dotyczący reklamy piwa w telewizji. O opinię w sprawie proponowanych zmian poproszone zostało Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne. Poniżej prezentujemy omawiany artykuł w obecnym kształcie, propozycje jego zmian i zdanie Bractwa Piwnego na ten temat.
Fragment obecnie obowiązującej ustawy:

„Art. 13/1
1.Zabrania się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z:
1)atrakcyjnością seksualna,
2)relaksem lub wypoczynkiem,
3)sprawnością fizyczną,
4)nauką, pracą lub sukcesem zawodowym,
5)zdrowiem lub sukcesem życiowym.”


Proponowane zmiany:

„Art. 13/1
1.Zabrania się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, że:
1)nie jest kierowana do małoletnich,

2)nie przedstawia małoletnich spożywających napoje
alkoholowe,

3)nie łączy spożywania alkoholu ze zwiększoną sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,

4)nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,

5)nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,

6)nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,

7)nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,

8)nie wywołuje skojarzeń z:
a)atrakcyjnością seksualną,
b)relaksem lub wypoczynkiem,
c)nauką lub pracą,
d)sukcesem zawodowym lub życiowym.”

Opinia Towarzystwa Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne skierowana do Ministerstwa Zdrowia:
„Opinia Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE w sprawie WKŁADU LEGISLACYJNEGO MINISTRA ZDROWIA DO PROJEKTU TZW. USTAWY HORYZONTALNEJ.

Zgodnie z przesłanym pismem Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE odnosi się do punktu I WKŁADU LEGISLACYJNEGO.


Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE jest zdecydowanie przeciwne wynikającemu z Ustawy i znajdującemu się w projekcie jej nowelizacji zapisowi zakazującemu "budowania/ wywoływania skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem" (Art. 13/1 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Art. 13/1 punkt 1 podpunkt 8b).
Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE jako organizacja konsumencka wychodzi z założenia, że piwo nie jest jedynie napojem alkoholowym. Wiąże się z nim cała sfera życia, kultury i historii. Kultywowanie biesiadnego charakteru spożywania piwa służy podtrzymywaniu obecnych od wieluset lat tradycji, a także przyczynia się do respektowania wielu z pozostałych zapisów Ustawy i propozycji jej zmian. Kultura piwa - w rozumieniu BRACTWA PIWNEGO - to nie tylko kultura spożywania tego napoju, to także historia i współczesność przemysłu piwowarskiego, zjawiska związane z wszelkiego rodzaju towarzyszącymi piwu hobby, wreszcie kultura spotkań i kontaktów międzyludzkich.
Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE jest zdania, że pojęcia relaksu i wypoczynku są nierozerwalnie związane z piwem. Poprzez te pojęcia rozumieć należy zarówno spotkania przy piwie - jak chociażby górnicze karczmy czy święto piwa Oktoberfest, czy działania i spotkania hobbystów - kolekcjonerów, piwowarów domowych i wielu innych.
Zapis zakazujący odwoływania się w reklamie piwa do pojęć relaksu i wypoczynku znajduje się w obecnie obowiązującej Ustawie, pozostaje też przeniesiony do projektu jej nowelizacji. Z uwagi na trwające prace nad tym projektem, Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE zwraca uwagę na szansę wycofania się z tego niefortunnego zapisu.
Zdaniem Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE proponowane rozszerzenie Art. 13/1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie budzi zastrzeżeń. Podpunkty 1 oraz częściowo 3 zawierają dotychczas obowiązujące zapisy Ustawy, natomiast podpunkty 2, częściowo 3, 4, 5, 6 i 7 są zgodne z przekonaniami i zapisami statutowymi Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE.
Podpunkt ósmy zawiera zapisy zawarte również w dotychczas obowiązującej Ustawie. Towarzystwo Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE zwraca uwagę na fakt użycia nieprecyzyjnych określeń, takich jak: "budowanie skojarzeń" - w obecnie obowiązującym zapisie, "wywoływanie skojarzeń" - w przedstawionym projekcie zmian. Podpunkt 8b omówiony został powyżej.

Pozostałe punkty WKŁADU LEGISLACYJNEGO MINISTRA ZDROWIA DO PROJEKTU TZW. USTAWY HORYZONTALNEJ nie pozostają w gestii zainteresowań Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE, w związku z tym nie są opiniowane.

Niniejszą opinię przesłano pocztą elektroniczną oraz listem poleconym.”

Bractwo Piwne