Kręgi lokalne

Łódź


Siedziba główna

Łódź – Łódzki Krąg Lokalny Bractwa Piwnego
Pub The Eclipse Inn

90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 80,

Skład Rady Starszych Kręgu Łódzkiego:

Grzegorz Niedomagała - Przewodniczący  509-344-999, g.niedomagala@bractwopiwne.pl
Piotr Kołodziejczyk – Sekretarz
Emilia Górecka – Skarbnik
Michał Hartman - Członek ds. Public Relation
 


Spotkania Kręgu Łódzkiego odbywają się w każdy piątek o 19:00 w pubie The Eclipse Inn przy Piotrkowskiej 80 w Łodzi. W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywają się zebrania organizacyjne.


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Zebranie Kręgu Łódzkiego

07.04.2008
Zebranie Kręgu Łódzkiego Zebranie Kręgu Łódzkiego

Absolutorium dla Rady Starszych, a także dyskusja o planach na przyszłość - doroczne zebranie Łódzkiego Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego (05.04.2008) przebiegło sprawnie i szybko. Poniżej - sprawozdanie z działalności w ciągu ostatniego roku i plany na przyszłość, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Starszych Grzegorza Stężałę.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY STARSZYCH KRĘGU LOKALNEGO BRACTWA PIWNEGO W ŁODZI ZA OKRES 21.04.2007 DO 05.04.2008 roku.
Sprawozdanie obejmuje okres od 21 kwietnia 2007 r do 05 kwietnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego w Łodzi, działała w następujących składach:
W dniu 21 kwietnia 2007 r , Walny Krąg wybrał Radę Starszych w następującym składzie:
1. Marek Suliga
2. Elżbieta Karga – Kauc
3. Małgorzata Jaros
4. Sławomir Dana
5. Antoni Jaksa
Radzie przewodniczył Marek Suliga, funkcję sekretarza powierzono Elżbiecie Karga – Kauc, skarbnikiem została Małgorzata Jaros, a funkcję członków Rady pełnili Sławomir Dana oraz Antoni Jaksa.

Wielki Krąg Bractwa Piwnego w dniu 12 maja 2007 wybrał Marka Suligę na Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego i w związku z tym zrezygnował on z funkcji Przewodniczącego Rady Starszych Kręgu Łódzkiego. Wybory uzupełniające do Rady odbyły się 23 czerwca 2007 r , i do Rady Starszych został wybrany Grzegorz Stężała, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Starszych. Taki skład Rady trwa do dnia dzisiejszego. W okresie sprawozdawczym Krąg Łódzki powiększył się z 52 członków na początku 2007 r , do 66 członków w chwili obecnej.
W okresie sprawozdawczym Rada Starszych zorganizowała:
- wycieczki do browarów polskich
- wycieczki do browarów zagranicznych w Czechach i Niemczech
- wyjazdy na takie imprezy jak: Chmielaki w Krasnymstawie, Oktoberfest w Monachium, Piwo Roku Republiki Czeskiej oraz podjęła ważną inicjatywę opieki nad grobem założyciela browaru łódzkiego, Karola Anstadta, znajdującym się na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Przeprowadzono szereg rozmów z prezesem Towarzystwa Opieki Nad Starym Cmentarzem, p. Cezarym Pawlakiem, efektem których było przyznanie Kręgowi Łódzkiemu BP patronatu nad zespołem pomników nagrobnych rodziny Anstadt. Dokument o przyznaniu patronatu przekazał w czasie uroczystości Piwo Roku 2007, w dniu 19 stycznia 2008 r prezes Towarzystwa na ręce Wielkiego Mistrza. Efektem podpisanej umowy będzie udział Kręgu Łódzkiego w odrestaurowaniu pomnika i ogrodzenia grobu. Członkowie Kręgu Łódzkiego będą również brali udział w kweście na Starym Cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych. Wszystkie te działania mają na celu kultywowanie historii łódzkiego browarnictwa jak również, poprzez wszelkiego rodzaju publikacje związane z renowacją grobu, zwiększenie udziału Bractwa w świadomości społecznej.
Nastąpiła też znaczna poprawa w płaceniu składek przez członków kręgu, choć w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia i tylko właściwe podejście wszystkich członków do tego tematu może to zmienić na lepsze.

W okresie sprawozdawczym Rada Starszych odbyła łącznie 5 posiedzeń protokołowanych na których: omawiano sprawy bieżące i organizacyjne naszego kręgu, przyjmowano nowych członków w poczet członków Bractwa Piwnego, omawiano organizację planowanych imprez i wycieczek.
Łódzki Krąg Bractwa Piwnego jest największym, dominującym kręgiem Stowarzyszenia. Członkowie naszego kręgu są członkami Kapituły Bractwa, wchodzą w skład naczelnych organów władz, tj. Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa. Przewodniczącymi tych organów są także nasi członkowie, mianowicie Daria Zając i Adam Ciesielski. Najwyższą funkcję Bractwa Piwnego, Wielkiego Mistrza, piastuje od roku także nasz członek Marek Suliga.
Do łódzkiego kręgu należy trzech członków honorowych Bractwa, mianowicie panowie Mieczysław Kuźmicki, Tadeusz Kuchciak i Andrzej Olkowski.

Powyższe sprawozdanie Rada Starszych przedkłada Walnemu Kręgowi do wiadomości i oceny.
 

Program działania Rady Starszych i Kręgu Lokalnego na następny rok:

- dalsza współpraca z TONSC na mocy podpisanej umowy, udział w kweście na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych
- wycieczki do browarów (najbliższa do browaru w Namysłowie) i browarów restauracyjnych (w planach mikrobrowary w Kaliszu, Radomiu, Płocku)
- zorganizowanie cyklicznej imprezy z okazji rocznicy powstania Kręgu Łódzkiego (termin wstępny – listopad)
- wycieczki zagraniczne - najbliższa to wycieczka do Nachodu na święto browaru i do Pragi, następna prawdopodobnie do Monachium na Oktoberfest.
- uczestnictwo w Chmielakach w Krasnymstawie
- poprawa ściągalności składek członkowskich, oraz co nie uniknione, wykluczenie kilku członków zalegających z płatnościami
- pozyskanie nowych członków
 

Grzegorz Stężała, Przewodniczący Rady Starszych Kręgu Łódzkiego