Bractwo piwne

EBCU


Cele EBCU:


Promocja europejskiej kultury piwnej
Promocja tradycyjnych gatunków piwa
Promocja różnorodności i zapewnienie klientom możliwości wyboru 
Poprawa wizerunku piwa jako napoju w Europie
Reprezentowanie interesów konsumentów 

Priorytetem EBCU jest zapewnienie konkurencji i wyboru na europejskim rynku piwa.


Zapobiegać nadużyciom dokonywanym przez browary, , które osłabiają uczciwą konkurencję i ograniczają klientom wybór
Wspierać nowe browary w ich staraniach wejścia na rynek
Starać się usunąć bariery pozaprawne, które ograniczają klientom wybór
Zapewnić małym browarom ochronę przed nadużyciami w polityce recyklingu i ponownego użycia opakowań, które ograniczałyby im rynek
Zachować tradycyjne gatunki piwa

Podatki
Walczyć z nierównością podatkową w obrębie jednolitego rynku
Wspierać redukcję obciążeń podatkowych dla małych browarów

Wzmacnianie pozycji klienta
Promować wyszczególnienie składu na każdym produkcie
Promocja efektywnego prawodawstwa zapewniającego konsumentom otrzymanie towaru deklarowanej i wysokiej jakości oraz odpowiedniej ilości 
Wspierać inicjatywy wspierające kulturalne i odpowiedzialne spożycie piwa

Najważniejsze fakty
Piwo było warzone w Europie od ponad 2000 lat
Piwo jest naturalnym i zdrowym produktem wytwarzanym z jęczmienia, chmielu, drożdży i wody
Europa jest eksporterem netto piwa
Badania dowodzą, że umiarkowane spożycie piwa może przynieść korzyści dla zdrowia
Warzenie piwa zapewnia ponad 2 miliony miejsc pracy w całej Europie.

 

Kontakt do reprezentanta przy EBCU w Bractwie Piwnym:

ebcu@bractwopiwne.pl


« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

EBCU chce poznać opinię o piwie kandydatów do Parlamentu Europejskiego

01.05.2014
EBCU chce poznać opinię o piwie kandydatów do Parlamentu Europejskiego EBCU chce poznać opinię o piwie kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Haga, 28 kwietnia 2014. Europejska Unia Konsumentów Piwa wysyła ankietę kandydatom w wyborach do Parlamentu europejskiego by poznać ich opinię na temat spożycia piwa.

 

Europejska Unia Konsumentów Piwa (EBCU) , "Głos Europejskich Konsumentów Piwa", rozpoczęła dzisiaj sondaż wyborczy wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego , aby dowiedzieć się więcej o ich poglądach odnośnie spożycia piwa i kultury piwa w Europie. W ankiecie nazwanej " Beer-o-meter ", kandydaci są proszeni o reakcję na pięć sprawozdań. Tuż przed samymi wyborami, konsumenci piwa w Europie również zostaną zaproszeni do udziału w ankiecie by dowiedzieć się, którzy kandydaci popierają pełną życia i zróżnicowaną kulturę piwa.

 

"Europejski rynek piwa rozwija się bardzo szybko", mówi Henri Reuchlin , przewodniczący EBCU. "Widzimy wiele nowych powstających browarów, także w krajach, nie zawsze kojarzonych z piwem, takich jak Włochy czy Hiszpania. Inne kraje także na nowo odkrywają tradycje piwne."

 

Kultura piwa jest jednak zagrożona groźbą jednostronnym podejściem do nieodpowiedzialnego picia i nadmiernego opodatkowania w wielu krajach. " Jako konsumenci chcemy podkreślić, że większość piwoszy w Europie cieszy się piwem z umiarem. Różnorodność stylów piwa na całym kontynencie jest wielkim atutem, który powinien być wspierany ", kontynuuje Reuchlin. Konsumenci piwa powinni mieć szansę spróbować lokalnych piw - nawet w barach związanymi umowami.


Ponadto, konsumenci powinni mieć prawo wiedzieć, co jest w butelce i kto uwarzył piwo. "Przecież, cóż jest bardziej intymnego niż jedzenie i picie, którym się odżywiamy? " kontynuuje Reuchlin. " Wreszcie, życzymy utrzymać cenę kufla na akceptowalnych poziomach. Prosimy by nie  było nadmiernego opodatkowania ani nadmiernych zysków dla browarów. Dlaczego pijący piwo w Europie mają być wyróżnieni do dodatkowego opodatkowania? "


Europejska Unia Konsumentów Piwa jest federacją trzynastu niezależnych krajowych organizacji konsumenckich piwa w Europie, o łącznym członkostwie ponad 220.000 członków, reprezentujących poglądy i interesy konsumentów piwa w Europie. " Piwo jest jedynym produktem spożywczym, o którym mam świadomość, że posiada osobną organizację konsumencką na poziomie europejskim. Nie ma takiego stowarzyszenia dla jedzących czekoladę lub niuchających whisky. To powinno coś znaczyć. Piwo jest produktem wyzwalającym pasję," stwierdza Reuchlin.

Więcej informacji na stronie EBCU

http://www.ebcu.org/

Tłumaczenie Jan Lichota, członek Kapituły Bractwa Piwnego ds EBCU

***

European Beer Consumers Union polls candidates for European Parliament on their view on consumption of beer 
 
The European Beer Consumers Union (EBCU), “The Voice of the European Beer Consumer”, has started an election poll among candidates for the European Parliament to learn their view on the consumption of beer and beer culture in Europe. In the so called “Beer-o-meter”, candidates are invited to react on five statements. Shortly before the elections, beer consumers across Europe will be invited to participate and learn which candidates support a vibrant and diverse beer culture. 
 
“The European beer market is evolving rapidly”, says Henri Reuchlin, Chairman of EBCU. “We see many new breweries starting up, also in countries not typically associated with beer such as Italy or Spain. Other countries celebrate their newly re-found beer traditions.” 
 
However, beer culture is endangered by a threat of unilateral focus on irresponsible drinking and excessive taxation in many countries. “As consumers we want to stress that the majority of beer drinkers in Europe enjoy their beer in moderation. The diversity in beer styles across the continent is a great asset, which should be supported”, continues Reuchlin. Beer consumers should have the chance to taste some local variety – even at tied bars. 
 
Furthermore, consumers should have the right to know what is in the bottle and who brewed the beer. “After all, what is more intimate than the food and drink we swallow to nourish ourselves?” continues Reuchlin. ”Finally, keep the price of a pint at acceptable levels. No over taxation or super profits for breweries please. Why should beer drinkers across Europe be singled out for additional taxation?” 
 
The European Beer Consumers Union is a federation of thirteen independent national beer consumer organisations across Europe, with a combined membership of over 220,000 members, representing the views and interests of beer consumers across Europe. “Beer is the only foodstuff that I’m aware of, that has a dedicated consumer organisation on a European level. There is no such council of chocolate eaters or society of whisky sniffers. That should tell you something. Beer is a product to be passionate about,” concludes Reuchlin. 
 
Den Haag, April 28, 2014