Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Zwrot butelek

20.09.2007

Zainspirowany artykułem w jednej z gazet dotyczącym opakowań zwrotnych, a w szczególności zwrotem butelek, Częstochowski Krąg Lokalny Bractwa Piwnego wystosował pismo do UOKiK i Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o treści:

„Od dłuższego czasu obserwujemy niepokojące zjawisko polegające na łamaniu prawa konsumentów do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach, które znajdują się w ofercie handlowej jednostek handlu detalicznego, zgodnie z art.14 ustawy z dn. 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
My jako „Bractwo Piwne” zwracamy szczególną uwagę na temat butelek zwrotnych. Wiele punktów handlowych wprowadza samoistnie ograniczenia polegające m.in. na: nie przyjmowaniu butelek mimo, że sprzedaje napoje w takich opakowaniach, uzależnia przyjęcie butelki od posiadania dowodu zakupu w danym sklepie, płaci sumę mniejszą (np. 1gr) niż wynosi kaucja (np. 40gr) itd. Z punktu widzenia „Bractwa Piwnego” takie praktyki są niedopuszczalne i w sposób oczywisty łamią obowiązujące przepisy prawne, podejmowane przez nas próby wpłynięcia na handlowców w powyższej sprawie nie przynoszą większych efektów.
Mając więc na uwadze dobro reprezentowanej przez nasze stowarzyszenie rzeszy klientów, zwracamy się z prośbą do UOKiK / Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, aby jednoznacznie wypowiedział się na temat obowiązujących w tej materii przepisów.”

W odpowiedzi otrzymaliśmy:
UOKiK
„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 maja 2007 r., dotyczące prośby o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 I. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 200 I I. Nr 63, poz. 638 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o opakowaniach", w sytuacji ograniczania przyjmowania przez sprzedawców opakowań wielokrotnego użytku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprzejmie wyjaśnia, co następuje
Na wstępie chcielibyśmy poinformować, iż wszystkie osoby i podmioty stosujące prawo, w tym organy administracji publicznej, dokonują interpretacji przepisów prawa na własną odpowiedzialność i ryzyko, przy czym taka interpretacja podlega potem weryfikacji w ewentualnym postępowaniu odwoławczym bądź też sądowym. Organy administracji publicznej czynią to w szczególności w toku postępowania administracyjnego, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.
W związku z powyższym Urząd chciałby wyraźnie zaznaczyć i zastrzec, że wyrażona w piśmie opinia nie jest wiążąca dla innych osób, organów i sądów.
Odnosząc się merytorycznie do przedstawionego problemu Urząd informuje, iż zgodnie z treścią art. 14 ustawy o opakowaniach "jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej". Z przepisu tego wynika, iż placówka handlu detalicznego ma obowiązek przyjąć opakowania wielokrotnego użytku (np. butelki), ale jedynie po produktach, które znajdują się w jej ofercie handlowej. Powyższe jest niezależne od posiadania przez nabywcę dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego). Sprzedawca może jednak wymagać potwierdzenia zakupu w przypadku, gdy nabywca żąda zwrotu zapłaconej kaucji za towar w opakowaniu wielokrotnego użytku.
Wobec powyższego, należy zauważyć, że zasadą jest, iż sprzedawca zawsze ma obowiązek przyjąć opakowania po towarach, które znajdują się jego ofercie, jednak zwrot kaucji za nie może uzależnić od okazania paragonu, celem wykazania przez nabywcę, że towar został zakupiony w tej konkretnej placówce.
Urząd ponadto wyjaśnia, iż w świetle art. 27 ustawy o opakowaniach" kto, zarzqdzajqc jednostką handlu detalicznego, nie przyjmuje zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach będących w ofercie handlowej w tej jednostce, podlega karze grzywny". Tym samym informacje o ww. przypadkach winny być kierowane do organów ścigania.
Niezależnie od powyższego informujemy, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w przedmiotowym zakresie spoczywa na Inspekcji Handlowej (art. 18 ustawy o opakowaniach).
Podpisał: Naczelnik, Hubert Worobiej””

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
„W odpowiedzi na e-mail z dnia l czerwca 2007 r. oraz pismo z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie opakowań zwrotnych, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej uprzejmie informuje, co następuje.
Ww. problematykę regulują przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią art. 14 ww. ustawy jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.
Jednakże treść tego przepisu budzi wątpliwość, czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć opakowanie wielokrotnego użytku towaru będącego w ofercie handlowej, lecz zakupionego w innej placówce handlowej oraz czy sprzedawca może uzależnić przyjęcie takiego opakowania od okazania dowodu sprzedaży towaru w jego sklepie, a w przypadku braku okazania takiego dowodu może skutecznie zwolnić się z obowiązku przyjęcia opakowania zwrotnego.
W świetle uzyskanego stanowiska Ministerstwa Środowiska zawartego w piśmie z dnia 28 marca 2002 r. (nr PEod 024/15/146/02/JG) przepis art. 14 ww. ustawy zobowiązuje jednostki handlu detalicznego do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej. Brzmienie tego przepisu nie ogranicza przyjmowania przedmiotowych opakowań tylko do zakupionych w danej jednostce handlu detalicznego, a także nie wprowadza wymogu, że klient powinien wylegitymować się dowodem zakupu produktu w takim opakowaniu, które chce oddać w danej jednostce handlowej. W przypadku, gdy klient przyniesie opakowanie wielokrotnego użytku po produkcie w takim opakowaniu, który znajduje się w ofercie handlowej, do zwrotu (bez zakupu produktu) lub na wymianę (z zakupem produktu w takim samym opakowaniu) sprzedawca ma obowiązek przyjąć od niego to opakowanie, ale nie ma podstawy prawnej do żądania od klienta dowodu zakupu (np. paragonu), chyba, że klient chce uzyskać zwrot pobranej od niego przy zakupie kaucji.
Art. 10 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zobowiązuje do ustalania kaucji tylko na opakowaniach po substancjach chemicznych, bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, które są określone w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych. Natomiast w przypadku pozostałych produktów ustawa nie zawiera regulacji w tym zakresie, ale również nie zawiera zakazu pobierania kaucji przez sprzedawcę (jest to element umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedawcą a klientem).
W świetle powyższego stanowiska Ministerstwa Środowiska, zwrot kaucji za opakowania wielokrotnego użytku można otrzymać tylko w sklepie, w którym dokonano zakupu, przy czym sprzedawca może uzależnić dokonanie jej zwrotu od okazania dowodu zakupu.
Podpisał: p.o. Naczelnika Wydziału Prawnego, Leszek Tokarski”
 

Opracowanie: Arkadiusz Michalski, Kanclerz Bractwa Piwnego i Przewodniczący Rady Starszych Kręgu Częstochowskiego.