Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

STATUT BRACTWA PIWNEGO

08.12.2012

                                                     

       S  T  A  T  U  T


  BRACTWA  PIWNEGO

      TOWARZYSTWA  PROMOCJI  KULTURY

         PIWA
 

 

 Jednolity tekst Statutu Bractwa Piwnego uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego w dniu 24 listopada 2001 roku ze zmianami uchwalonymi przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego w dniach : 03 kwietnia 2004 roku, 02 kwietnia 2005 roku, 22 maja 2010 roku, 09 czerwca  2012 roku

 

 

                                                   SPIS   TREŚCI

 

ROZDZIAŁ  I.Postanowienia ogólne.............................................     str.  1 -    2


ROZDZIAŁ  II.Cele i sposoby działania..............................................str.   2 -   3


ROZDZIAŁ  III.Członkowie ich prawa i obowiązki...............................str.   3 -   6


ROZDZIAŁ  IV.Struktura organizacyjna i władze Bractwa Piwnego...str.   7 – 15

A.Wielki Krąg Bractwa Piwnego........................................................str.  .9  -  11

B.Kapituła Bractwa Piwnego.............................................................str. 11  -  13

C.Komisja Rewizyjna Bractwa Piwnego............................................str. 13  - 14

D.Trybunał Bractwa Piwnego............................................................str. 14 -  15


ROZDZIAŁ  V.Terenowe jednostki Bractwa Piwnego.......................str. 16 – 19

                
A.Lokalne Kręgi Bractwa Piwnego............................................................str. 16

1).  Walny Krąg..................................................................................str.  17 – 18

2).  Rada Starszych...........................................................................str.  18 – 19

B.Wspólnoty Bractwa Piwnego.................................................................str.  19


ROZDZIAŁ  VI.Majątek i fundusze Bractwa Piwnego................................str. 20


ROZDZIAŁ  VII.Postanowienia końcowe............................................str. 21 - 22
 


          R O Z D Z I A Ł   I

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE


§ 1

1.Bractwo Piwne Towarzystwo Promocji Kultury Piwa zwane dalej BRACWEM PIWNYM jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem pełnoletnich osób, aprobujących i przestrzegających postanowień niniejszego statutu.
2.Bractwo Piwne działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr. 20, poz 104  z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu..  


§ 2

Terenem działania Bractwa Piwnego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Łódź..


§ 3

Bractwo Piwne posiada osobowość prawną.


§ 4

Nazwa Bractwa Piwnego jest zastrzeżona.


§ 5

1.Bractwo Piwne posiada odznakę członkowską i honorową ustanowioną    uchwałą Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego oraz wystawia legitymacje członkowskie.
2.Bractwo Piwne używa logo w kształcie okręgu z napisem w otoku Towarzystwo Promocji Kultury Piwa i wizerunkiem dwóch kufli z pianą piwną, a w wewnątrz z napisem „ BRACTWO PIWNE „.          
3.Logo, odznaki oraz dokumenty identyfikacyjne Bractwa Piwnego, są prawnie
zastrzeżone.

 § 6

Bractwo Piwne może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Bractwo Piwne może powoływać jednostki terenowe : Kręgi Lokalne i  Wspólnoty

§ 8

1.Bractwo piwne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników. Bractwo Piwne może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Bractwa Piwnego służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas, gdy są pracownikami Bractwa Piwnego.

 R O Z D Z I A l   II

CELE  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA


§ 9

1.Podstawowym celem Bractwa Piwnego jest popularyzacja w społeczeństwie piwa jako napoju alternatywnego do wysokoprocentowych i niskogatunkowych napojów alkoholowych.
2.Cele swoje Bractwo Piwne osiąga przez :
a)kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości związanych z biesiadnym charakterem piwa,
b)tworzenie kultury spożywania piwa w społeczeństwie,
c)edukację i ochronę konsumenta piwa,
d)opiniowanie tworzonych przepisów prawa regulujących spożywanie, dystrybucję, reklamę piwa

e)przeprowadzanie badań towarów – wyprodukowanych piw i prowadzonych usług oraz współpraca z przemysłem piwowarskim w celu podnoszenia jakości piwa,  
f)wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
g)organizowanie imprez i akcji społecznych dla utrwalenia więzi piwoszy,
h)udzielania członkom Bractwa Piwnego porad, informacji, i pomocy,
i)podejmowanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3.Bractwo Piwne może współdziałać z właściwymi jednostkami  państwowymi, administracyjnymi, gospodarczymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi i zawodowymi w dziedzinach  objętych działalnością Bractwa.

 

R O Z D Z I A Ł  III


CZŁONKOWIE  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI


  § 10

1.Członkiem Bractwa Piwnego może być osoba fizyczna lub prawna.
2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Bractwa Piwnego.

  § 11

Członkowie Bractwa Piwnego dzielą się na :

1.członków zwyczajnych,
2.członków wspierających,
3.członków honorowych.

  § 12

Członkiem zwyczajnym Bractwa Piwnego może być osoba fizyczna, która :
1.posiada pełna zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw    publicznych,
2.jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terenie Polski,
3.akceptuje postanowienia niniejszego statutu potwierdzając to wypełnieniem i podpisaniem deklaracji członkowskiej.               
 

   § 13


Członkostwo zwyczajne może być nadane uchwałą przez Radę Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej złożonej przez kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających,
wpłaceniu składki wpisowej i  pełnej składki członkowskiej za dany rok. 

   § 14

Członek zwyczajny Bractwa Piwnego ma prawo do :

1.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa Piwnego,
2.noszenia odznaki Bractwa Piwnego,
3..uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, itp. imprezach organizowanych przez Bractwo Piwne,
4.korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Bractwa Piwnego,
5.korzystania z ulg, zniżek i rabatów jakie przysługują członkom w czasie imprez organizowanych przez Bractwo Piwne,
6.zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Bractwa Piwnego mających na celu rozwój działalności i pozycji Bractwa Piwnego.


   § 15

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna odpowiadająca wymogom określonym w § 12 lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Bractwa Piwnego, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba Prawna działa w Bractwie Piwnym przez swojego przedstawiciela.
2.O przyjęciu członka wspierającego decyduje Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego na podstawie jego pisemnego zgłoszenia i podjętej uchwały.
O przyjęciu członka wspierającego niezwłocznie powiadamiana jest Kapituła Bractwa Piwnego.
3.Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 14.
4.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Bractwa Piwnego.
 

   § 16

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny       wkład i ma szczególne zasługi w rozwoju Bractwa Piwnego lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury piwa.
2.Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec, nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.
3.Godność członka honorowego nadawana jest przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego w formie uchwały na wniosek Kapituły Bractwa.
4.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym.
5.Utrata godności członka honorowego następuje w przypadkach określonych w § 21,ust 5,pkt. a, b, c, d na podstawie uchwały Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego podjętej na wniosek Kapituły Bractwa.


   § 17

Na wniosek Kapituły Bractwa Piwnego, Wielki Krąg Bractwa Piwnego może nadać byłym Wielkim Mistrzom Bractwa godność Arcymistrza Bractwa Piwnego

  § 18

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowo oddziału – Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.


      § 19
   
1.Bractwo Piwne prowadzi rejestr członków.
2.Dowodem przynależności do Bractwa piwnego jest legitymacja  członkowska wystawiona przez Kapitułę Bractwa Piwnego.

   § 20

1.Wszyscy członkowie Bractwa Piwnego zobowiązani są :
a)brać czynny udział w pracach Bractwa Piwnego, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Bractwa Piwnego,

b)przestrzegania zasad współżycia społecznego, etyki członka Bractwa Piwnego, poszanowania wolności słowa i przekonań.
2.Członkowie Bractwa Piwnego obowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.
Składki wpłacane są do końca 1 kwartału roku, którego składka dotyczy.
3.Postanowienia ust. 2, nie dotyczą członków honorowych.


    § 21

Członkostwo Bractwa Piwnego ustaje na skutek :

1.dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do władzy statutowej Bractwa Piwnego, która nadała członkostwo,
2.śmierci członka,
3.rozwiązania Bractwa,
4.skreślenia z rejestru członków uchwałą przez władzę Bractwa Piwnego, która nadała członkostwo z powodu zwłoki w zapłaceniu składki członkowskiej wynoszącej 2 miesiące  kalendarzowe, licząc od terminu określonego w § 20 ust 2 statutu Bractwa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Starszych na wniosek członka , może rozłożyć kwotę składki na comiesięczne raty. 
5.wykluczenia na wniosek Rady Starszych na podstawie uchwały Walnego Kręgu Kręgu Lokalnego, w przypadku :
a)naruszenia postanowień statutowych,
b)nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,
c)działania na szkodę Bractwa Piwnego,
d)na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
e)pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała
6.od uchwały określonej w ust. 5, przysługuje odwołanie do Trybunału Bractwa Piwnego w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba zostaje zawieszona w prawach członka.              

 

          R O Z D Z I A  LIV


STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  I  WŁADZE  BRACTWA  PIWNEGO

 

  § 22


1.Naczelnymi władzami Bractwa Piwnego są :
a)Wielki Krąg Bractwa Piwnego,
b)Kapituła Bractwa Piwnego,
c)Komisja Rewizyjna Bractwa Piwnego,
d)Trybunał Bractwa Piwnego.
2.W przypadku gdy, liczba członków Bractwa Piwnego przekroczy 300 osób Wielki Krąg Bractwa Piwnego zostaje zastąpiony Zebraniem Delegatów Bractwa Piwnego wybranych w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów przez  Lokalne Kręgi Bractwa Piwnego w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3.Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Wielki Krąg. Bractwa Piwnego.


    § 23

1.Kadencja wszystkich władz Bractwa Piwnego trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Wyboru na nową kadencję dokonuje się w terminach wyznaczonych przez Kapitułę niezależnie od momentu pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji. 
2.Członkowie jednej władzy Bractwa Piwnego nie mogą być jednocześnie członkami innej władzy Bractwa Piwnego tego samego szczebla.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego nie mogą być członkami innych władz.
4.Uchwały władz Bractwa Piwnego, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.    
                
   
      § 24

1.Członkowie władz Bractwa Piwnego tracą członkostwo we władzy w przypadku :
a)upływu kadencji,
b)złożenia pisemnej rezygnacji,
c)odwołania,
d)ustania członkostwa w Bractwie Piwnym.
2.Członek władzy może być w każdym czasie odwołany przez władzę, która dokonała jego wyboru.
3.Odwołanie, złożenie pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji we władzy, jest równoznaczne z utratą członkostwa w danej władzy.
4.Odwołanie z członkostwa we władzy odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5.Odwołanie Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego odbywa się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków obecnych na Wielkim Kręgu.
6.Odwołanie z członka władzy następuje na pisemny wniosek z uzasadnieniem podpisanym przez :
a)20 członków zwyczajnych Bractwa Piwnego w stosunku do członka władz naczelnych,
b)5 członków zwyczajnych Kręgu Lokalnego w stosunku do członka Rady Starszych,
c)3 członków władzy w stosunku do członka tej władzy,
d)10 członków Kręgu lokalnego w stosunku do delegata  na Zebranie Delegatów Bractwa Piwnego.
7.Pisemny wniosek o rezygnacji z członkostwa we władzy rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu, licząc od daty złożenia wniosku ta władza, której członkiem był składający wniosek.

   § 25

1.W przypadku zmniejszenia się liczby członków  poszczególnych władz Bractwa Piwnego z powodów określonych w § 24 ust. 1 pkt. b, c, d, skład osobowy tych władz uzupełniony jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności otrzymanych głosów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy. 
2.Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać :
a)3 członków Kapituły Bractwa Piwnego,
b)2 członków Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego,
c)2 członków Trybunału Bractwa Piwnego,
d)2 członków Rady Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego. 
3.Każda władza, której stan liczebny zmniejszył się do liczby członków określonej w statucie, dokonuje wyboru uzupełniającego z zachowaniem wymogów, określonych w ust. 1 i 2.
W przypadku braku kandydatów określonych w ust. 1, uzupełnienie składu
władz następuje spośród innych członków Bractwa Piwnego.
4.W przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego władzy poniżej liczby określonej w statucie, zarządza się wybory uzupełniające.


A.   WIELKI    KRĄG   BRACTWA   PIWNEGO


     § 26

1.Najwyższą władzą Bractwa Piwnego jest Wielki Krąg Bractwa Piwnego.
2.Wielki Krąg Bractwa Piwnego obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.W Wielkim Kręgu Bractwa Piwnego udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Bractwa Piwnego.
4.W obradach Zebrania Delegatów Bractwa Piwnego udział biorą :
a)z głosem stanowiącym delegaci wybrani według postanowień § 22 ust.2,
b)z głosem doradczym nie będący delegatami – członkowie Kapituły Bractwa Piwnego, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego, członkowie wspierający i honorowi.
5.Obradami kieruje prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.


    § 27


1.Wielki Krąg Bractwa Piwnego jest prawomocny do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał :
a)w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b)w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż wyznaczony pierwszy termin – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2.Przy wyborze i odwołaniu władz Bractwa Piwnego obowiązują postanowienia 
§ 23 ust. 1 i § 24 ust. 4 i 5. 

             
   § 28


1.Wielki Krąg Bractwa Piwnego może być zwołany w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2.Zwyczajny Wielki Krąg Bractwa Piwnego zwołuje Kapituła Bractwa Piwnego co najmniej raz w roku po zakończeniu roku budżetowego, ale nie później niż do 30 czerwca roku następnego.
3.Nadzwyczajny Wielki Krąg Bractwa Piwnego zwołuje z ważnych powodów Kapituła Bractwa Piwnego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :
a)Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego,
b)jednej dziesiątej członków zwyczajnych Bractwa Piwnego,
c)1/3 wybranych delegatów na Zebranie Przedstawicieli Bractwa Piwnego
4.Termin, miejsce zwołania i porządek obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego ustala Kapituła Bractwa Piwnego i powiadamia o tym w formie pisemnej członków za pośrednictwem Lokalnych Kręgów Bractwa Piwnego co najmniej 30 dni przed terminem Wielkiego Kręgu.
Odrębnie powiadamia się przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego.
5.Nadzwyczajny Wielki Krąg Bractwa Piwnego zwoływany jest w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.


§ 29
        
1.Wielki Krąg Bractwa Piwnego obraduje w sprawach, dla których został zwołany Krąg
2.Porządek obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego może być uzupełniony o sprawy zgłoszone na pisemny wniosek, podpisany przez co najmniej 10 członków i złożony do Kapituły Bractwa Piwnego na co najmniej 15 dni przed datą zwołania obrad. Przy zgłaszaniu wniosków pocztą, liczy się data stempla pocztowego.
3.W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 Wielki Krąg Bractwa Piwnego na podstawie zgłoszenia wnioskodawców przed zatwierdzeniem porządku obrad może podjąć uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad o tematy przedstawione we wniosku.   


   § 30


Do wyłącznej kompetencji Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego należy :
1.wytyczanie głównych kierunków działania Bractwa Piwnego,
2.uchwalanie rocznego budżetu  Bractwa Piwnego i zatwierdzanie sprawozdań Kapituły z wykonania tego budżetu,
3.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Bractwa Piwnego,
4.udzielanie absolutorium Kapitule Bractwa Piwnego,
5.wybór i odwołanie Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego,
6.wybór i odwołanie członków Kapituły Bractwa Piwnego, Komisji Rewizyjnej i
Trybunału Bractwa Piwnego,
7.uchwalanie zmian statutu Bractwa Piwnego,
8.uchwalanie regulaminów działania Kapituły Bractwa Piwnego, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego,
9.podejmowanie uchwał dotyczących wniosków Kapituły Bractwa Piwnego, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego,
10.uchwalanie godności i orzekanie o utracie godności członka honorowego Bractwa Piwnego,
11.nadawanie godności Arcymistrza Bractwa Piwnego,
12.ustalanie wysokości składek członkowskich i składki wpisowej oraz podział wpływów pochodzących z tych składek,
13.podejmowanie decyzji w innych sprawach, które Wielki Krąg Bractwa Piwnego uzna za stosowne rozważyć,
14.podjecie uchwały o rozwiązaniu Bractwa Piwnego i sposobie postąpienia z majątkiem Bractwa Piwnego.   


B.   KAPITUŁA   BRACTWA   PIWNEGO


     § 31

1.Kapituła Bractwa Piwnego jest najwyższą władzą Bractwa w okresie między Wielkimi Kręgami Bractwa Piwnego, kieruje całokształtem działalności Bractwa i za swoją działalność odpowiada przed Wielkim Kręgiem Bractwa Piwnego.
2.Kapituła składa się z Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego i 6 członków wybranych oddzielnie przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.  
   
    § 32

1.Kapituła Bractwa Piwnego wybiera ze swego grona :
·Kanclerza Bractwa Piwnego,
·Głównego Skarbnika Bractwa Piwnego,
·Pisarza Bractwa Piwnego.
2.Dalszy podział funkcji członków Kapituły, zasady i tryb jej działania określa Regulamin Kapituły Bractwa Piwnego.

   § 33

1.Posiedzenia Kapituły zwołuje i jej pracami kieruje Wielki Mistrz Bractwa Piwnego, a pod jego nieobecność Kanclerz Bractwa Piwnego.
2.Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.
3.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Wielkiego Mistrza jego obowiązki i uprawnienia na ten okres przejmuje Kanclerz Bractwa Piwnego.


  § 34

1.Bractwo Piwne na zewnątrz reprezentowane jest przez Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego, przepis § 33 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.Kapituła Bractwa Piwnego w przypadku określonym w ust. 1 może upoważnić innych członków Kapituły, członków pozostałych władz lub innych wskazanych członków Bractwa Piwnego.


  § 35

Do zakresu działania Kapituły Bractwa Piwnego należy :
1.kierowanie działalnością Bractwa Piwnego zgodnie z obowiązującym statutem oraz realizowanie wytycznych i uchwał Wielkiego Kręgu Bractwa piwnego,
2.reprezentowanie Bractwa Piwnego na zewnątrz,
3.zwoływanie Wielkich Kręgów Bractwa Piwnego,
4.opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Bractwa Piwnego,
5.planowanie rocznego budżetu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
6.zarządzanie majątkiem i funduszami Bractwa Piwnego,
7.powoływanie i rozwiązywanie Wspólnot i Kręgów Lokalnych Bractwa Piwnego, uchwalanie ich regulaminów i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
8.przedkładanie wniosków o nadanie godności Arcymistrza Bractwa Piwnego  i członka honorowego oraz wnioskowanie o pozbawienie godności członka honorowego,
9.nadawanie odznak „ Honorowy Członek Bractwa Piwnego „ i „ Zasłużony Członek Bractwa Piwnego „,
10.przyznawanie „ Złotych Chmieli „ , corocznych nagród za działalność na rzecz promocji piwa,
11.podejmowanie uchwał o członkostwie Bractwa Piwnego w organizacjach określonych w § 6 statutu, decyzje takie wymagają zatwierdzenia przez najbliższy Wielki Krąg Bractwa Piwnego,
12.dokonywanie zmian w statucie wynikających z mocy samego prawa.

 

C.   KOMISJA   REWIZYJNA   BRACTWA   PIWNEGO


  § 36

Komisja Rewizyjna Bractwa Piwnego powołana jest do sprawowania kontroli nad jego działalnością.


   § 37

1.Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
2.Komisja Rewizyjna  wybiera spośród swoich członków :
·Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza..


  § 38

1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
a)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Bractwa Piwnego, kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Trybunału Bractwa Piwnego,
b)zgłaszanie Kapitule Bractwa Piwnego uwag i wniosków w sprawie działalności Bractwa Piwnego i jego władz,
c)składanie na Wielkim Kręgu Bractwa Piwnego sprawozdania ze swej działalności, oceny sprawozdań Kapituły oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla Kapituły za okres sprawozdawczy,
2.Komisja Rewizyjna ma prawo :
a)żądania zwołania Nadzwyczajnego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego i Nadzwyczajnych Walnych Kręgów Kręgów Lokalnych Bractwa Piwnego,
b)żądania zwołania posiedzenia Kapituły Bractwa Piwnego, Rad Starszych Kręgów Lokalnych Bractwa Piwnego celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych, w takim przypadku posiedzenia tych władz winny się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku – żądania,
c)żądania od członków i władz Bractwa Piwnego wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Uprawnienia te nie dotyczą Trybunału Bractwa Piwnego.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Kapituły Bractwa Piwnego, Zebraniu Przedstawicieli Bractwa Piwnego oraz władz terenowych .
4.Tryb i zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin.

 


D.   TRYBUNAŁ   BRACTWA   PIWNEGO


  § 39


1.Trybunał Bractwa Piwnego rozpatruje, rozstrzyga i orzeka :
a)w sprawach członków Bractwa Piwnego,
b)w sprawach naruszenia statutu, regulaminów i uchwał Bractwa Piwnego.
2.Rozpatruje odwołania członków Bractwa Piwnego od wykluczeń z członkostwa w Bractwie Piwnym.

    § 40


1.Trybunał Bractwa Piwnego może orzec następujące kary :
a)upomnienie,
b)naganę,
c)zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,
d)wykluczenie z Bractwa Piwnego.
2.Orzeczenia i rozstrzygnięcia Trybunału są ostateczne.

   § 41


1.Trybunał Bractwa Piwnego składa się z 5 członków wybranych przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.
2.Trybunał wybiera spośród siebie
·Przewodniczącego Trybunału,
·Zastępcę Przewodniczącego Trybunału,
·Sekretarza Trybunału.

   § 42


1.Odwołanie od wykluczeń z członkostwa w Bractwie Piwnym Trybunał rozpatruje w pełnym składzie.
2.Do rozstrzygania w innych sprawach przyznanych do właściwości Trybunału, może orzekać skład orzekający w składzie 3 członków Trybunału wyznaczonych przez przewodniczącego Trybunału.

  § 43


Zasady i tryb pracy Trybunału Bractwa Piwnego określa regulamin.

           
             R O Z D Z I A Ł    V

TERENOWE   JEDNOSTKI   BRACTWA   PIWNEGO


  § 44  

1.Terenowymi jednostkami Bractwa Piwnego są :
a)Kręgi Lokalne Bractwa Piwnego,
b)Wspólnoty Bractwa Piwnego.
2.Do terenowych władz Bractwa Piwnego stosuje się postanowienia : § 23 i § 24, ust. 1, 2, 3, 4, 6, pkt. b, c, d, ust. 7. 
 

A.   LOKALNE   KRĘGI   BRACTWA   PIWNEGO


  § 45

1.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Bractwa Piwnego w terenie są Kręgi Lokalne.
2.Kręgi Lokalne powołuje uchwałą Kapituła Bractwa Piwnego na pisemny wniosek co najmniej 10 członków założycieli.
3.Krąg Lokalny działa na terenie gminy, powiatu,  miasta wojewódzkiego.
4.Rozwiązanie Kręgu Lokalnego może dokonać Kapituła Bractwa Piwnego, jeżeli liczba członków Kręgu będzie mniejsza od liczby członków wskazanych w ust. 2.

  § 46

Do zakresu działania Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego należy :
1.realizacja statutowych celów Bractwa Piwnego,
2.integracja członków Bractwa Piwnego,
3.współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi i politycznymi w dziedzinach objętych działalnością statutową Bractwa Piwnego.


  § 47

Władzami Kręgu Lokalnego Bractwa piwnego są :
1.Walny Krąg Kręgu Lokalnego.
2.Rada Starszych Kręgu Lokalnego
   

1.   WALNY   KRĄG   KRĘGU   LOKALNEGO


  § 48


1.Najwyższą władzą Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego jest Walny Krąg Kręgu Lokalnego.
2.Walny Krąg obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
3.W obradach Walnego Kręgu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.
4.W obradach Walnego Kręgu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie :Kapituły, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego, jeżeli nie są członkami Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego, którego Walny Krąg obraduje.
5.Obradami walnego Kręgu kieruje prezydium w składzie określonym przez zebranych.


  § 49

1.Walny Krąg może być zwołany w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2.Zwyczajny Walny Krąg zwoływany jest co najmniej raz w roku.
3.Nadzwyczajny Walny Krąg zwoływany jest w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku przez : Kapitułę, Komisję Rewizyjną Bractwa Piwnego, 1/3 członków zwyczajnych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.
4.Termin, miejsce zwołania i porządek obrad Walnego Kręgu ustala Rada Starszych i powiadamia członków w formie ustalonego ogłoszenia na co najmniej 30 dni przed terminem obrad.
5.Do chwili zatwierdzenia porządku obrad Walny Krąg na wniosek 1/3 członków
Kręgu Lokalnego może uzupełnić porządek obrad o sprawy wniesione.
6.Do Walnego Kręgu stosuje się postanowienia § 27, ust. 1.


  § 50

Do zakresu działania Walnego Kręgu należy :
1.wytyczanie głównych kierunków działalności Kręgu Lokalnego,
2.uchwalanie rocznego planu finansowego Kręgu Lokalnego,
3.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Kręgu Lokalnego i Rady Starszych,
4.wybór i odwołanie członków Rady Starszych,
5.podejmowanie uchwał o wykluczeniu z członkostwa Bractwa Piwnego
6.wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli  Bractwa Piwnego,
7.wybór przedstawicieli do wspólnoty Bractwa Piwnego,
8.udziela absolutorium Radzie Starszych.

 

2.   RADA   STARSZYCH


  § 51

1.Rada Starszych Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego składa się z 3 do 5 członków wybranych zgodnie z postanowieniami statutu.
2.Rada Starszych wybiera spośród siebie :
·Przewodniczącego Rady Starszych,
·Skarbnika Kręgu Lokalnego,
·Sekretarza Kręgu lokalnego.
3.Rada Starszych obraduje według potrzeb.
4.Posiedzenia Rady Starszych zwołuje przewodniczący.
5.Zasady i tryb działania Rady Starszych określa regulamin.


  § 52


Do kompetencji Rady Starszych należy :
1.przyjmowanie członków do Bractwa Piwnego,
2.przedstawianie Kapitule Bractwa Piwnego kandydatur o nadanie :
a)godności członka honorowego,
b)odznak „ Honorowy Członek Bractwa Piwnego „ , „ Zasłużony Członek Bractwa Piwnego”,
c)corocznej nagrody „ Złotych Chmieli „.
3.powiadamianie Kapituły Bractwa Piwnego o przyjęciu w poczet członków, członka wspierającego,
4.prowadzenie rejestru członków,
5.skreślanie z listy członków Bractwa Piwnego, odraczanie zapłacenia składki członkowskiej – zgodnie z postanowieniami § 21 ust.4 statutu,
6.występowanie z wnioskiem do Walnego Kręgu o wykluczenie członka z Bractwa Piwnego,
7.opracowywanie planów działania Kręgu Lokalnego,
8.opracowywanie planów finansowych – budżetowych Kręgu Lokalnego,   
9.zdawanie przed Walnym Kręgiem sprawozdań ze swej działalności i wykonania planu finansowo – budżetowego,
10.nadzorowanie dyscypliny wpłacania składek członkowskich,
11.zwoływanie Walnego Kręgu Kręgu Lokalnego,
12.powiadamianie członków Kręgu Lokalnego o terminie i miejscu zwołania Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego,
13.przekazywanie Kapitule Bractwa Piwnego sprawozdań z działalności Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.

 

B.   WSPÓLNOTY   BRACTWA   PIWNEGO


  § 53

1Wspólnoty Bractwa Piwnego powoływane są uchwałą Kapituły z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 Kręgów Lokalnych.
2. Terenem działania Wspólnoty jest województwo, a głównym zadaniem      koordynacja działań Kręgów Lokalnych.
3.Zasady i tryb działania Wspólnot określa regulamin.
4.Rozwiązanie Wspólnoty może dokonać Kapituła, jeżeli ustały przyczyny i potrzeby, dla których Wspólnota została powołana.


   § 54

1.Wspólnota tworzona jest z przedstawicieli Kręgów Lokalnych.
2.Wspólnota wybiera ze swego grona :
·przewodniczącego,
·zastępcę przewodniczącego,
·sekretarza.
3.Wspólnota może powoływać do realizacji swoich zadań komisje problemowe.
4.Wspólnotą kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność, jego zastępca.

    

          R O Z D Z I A Ł    VI


MAJĄTEK   I   FUNDUSZ   BRACTWA   PIWNEG0

 


   § 55


1.Majątek Bractwa Piwnego stanowią :
a)składki wpisowe i członkowskie,
b)dochody z imprez, wydawnictw, kursów, działalności gospodarczej,
c)dotacje, subwencję i darowizny,
d)dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Bractwa Piwnego lub będących w jego użytkowaniu.
2.Gospodarkę funduszami i majątkiem prowadzi Kapituła Bractwa Piwnego na podstawie planu finansowo – budżetowego uchwalonego przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.

  § 56


1.Do ważności podejmowanych czynności prawnych, podpisywania pism i dokumentów w sprawach majątkowych Bractwa Piwnego wymagany jest udział i podpisy dwóch spośród : Wielkiego Mistrza,  Kanclerza, Głównego Skarbnika Bractwa Piwnego.
2.W przypadku braku możliwości zastosowania powyższej zasady Kapituła może upoważnić do udziału w czynnościach, podpisywania pism i dokumentów określonych w ust. 1, innego członka Kapituły


          R O Z D Z I A Ł   VII


POSTANOWIENIA   KOŃCOWE


   § 57


1.Zmiana Statutu Bractwa Piwnego wymaga uchwały Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego podjętej zwykłą większością głosów członków uprawnionych.
Postanowienia § 22 ust. 2 i § 27 ust. 1 pkt. a i b stosuje się odpowiednio.
2.Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Wielkiego Kręgu,
podanym do wiadomości członków Bractwa Piwnego.
3.W przypadku, kiedy zmiana statutu lub uchwalonych przez Wielki Krąg zmian       w statucie musi nastąpić z mocy samego prawa, nakazów i postanowień sądów, organu nadzorującego, a nie narusza to uregulowań prawnych Rzeczypospolitej Polskiej i praw członków Bractwa Piwnego, takie zmiany może uchwalić Kapituła Bractwa piwnego.
Zmiany takie muszą być zatwierdzone przez najbliższy Wielki Krąg Bractwa Piwnego.


  § 58

1.Rozwiązanie Bractwa Piwnego może nastąpić :
a)na podstawie uchwały własnej,
b)na podstawie postanowienia sądu.
2.Uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt  a, podejmuje Wielki Krąg większością 2/3 głosów przy obecności 50 % + 1 członków Bractwa Piwnego.
Zasada ta obowiązuje także w przypadku zastosowania § 22 ust. 2 statutu.
3.W przypadku rozwiązania Bractwa Piwnego jego majątek po uregulowaniu zobowiązań zostaje przeznaczony na cele określone uchwałą ostatniego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego

  § 59

1.Bractwo Piwne odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.
2.Członkowie Bractwa Piwnego nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Bractwa Piwnego.   

    
  § 60


Wątpliwości wynikłe przy stosowaniu niniejszego statutu rozstrzyga Kapituła Bractwa Piwnego.

   § 61


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa cywilnego i innych praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.


              


Niniejszy statut uchwalił Wielki Krąg Bractwa Piwnego w roku 2001,
dnia 24 listopada w Krakowie.

 

Wersja PDF: do pobrania (154 kB)