Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Reklama piwa dźwignią sportu

16.07.2004

nowe opŁaty. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeŹwości.Wpływy z opłat za reklamowanie piwa w środkach masowego przekazu, na ulicznych tablicach i sportowych stadionach zasilą fundusze na pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez szkoły, kluby i gminy.
Od 17 lipca br. obowiązuje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opublikowana w Dz.U. nr 152, poz. 1597. Nowe przepisy precyzują tryb wnoszenia opłat za dozwoloną reklamę napojów niskoprocentowych, głównie piwa (reklama nie może być kierowana do małoletnich i nie może budować skojarzeń m.in. z nauką, relaksem, wypoczynkiem i zdrowiem).

Podmioty świadczące usługi będące reklamą tych napojów wnoszą na wyodrębniony rachunek, utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw sportu, opłatę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Przedsiębiorcy zajmujący się reklamą powinni sporządzać zbiorczą deklarację miesięczną do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), na wynagrodzenie lub jego część.

Deklaracje należy składać do tego samego urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług. Minister właściwy do spraw sportu został zobowiązany do określenia wzoru deklaracji oraz szczegółowego zakresu zawartych w niej danych. Opłatę należy wnosić najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.

Nowy rachunek będzie miał charakter specjalny. Umieszczane na nim wpływy z opłat będą przeznaczane wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także przez jednostki samorządu terytorialnego.

W przepisach wykonawczych zostaną określone szczegółowe warunki i tryb przyznawania dofinansowania. Maksymalna wysokość tego dofinansowania, w przypadku zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, nie może przekroczyć 80 proc., a w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 50 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć.

Gazeta Prawna

Janina Kotłowska - Rudnik