Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN OBRAD WIELKIEGO KRĘGU

06.04.2008

REGULAMIN OBRAD WIELKIEGO KRĘGU BRACTWA PIWNEGO

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Najwyższą władzą Bractwa Piwnego jest Wielki Krąg.
2. W Wielkim Kręgu udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Bractwa Piwnego.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni Bractwa Piwnego.
4. Wielki Krąg jest prawomocny do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał:
a). w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
b). w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut
później niż wyznaczony pierwszy termin, bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
5. Rozwiązanie Bractwa Piwnego może nastąpić przy obecności 50 procent + 1 osoba - członków Bractwa Piwnego.
6. Uchwały Wielkiego Kręgu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.
7. Wybór i odwołanie naczelnych władz Bractwa Piwnego następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
8. Odwołanie Wielkiego Mistrza, rozwiązanie Bractwa Piwnego może nastąpić większością 2/3 głosów, przy obecności członków określonych w statucie.

ROZDZIAŁ II. OBRADY WIELKIEGO KRĘGU.

1. Wielki Krąg może być zwołany w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym
2. Wielki Krąg obraduje w sprawach, dla których został zwołany.
3. Porządek obrad może być uzupełniony o inne sprawy jeżeli przed zatwierdzeniem porządku obrad, wnioskodawcy określeni w § 29 statutu i w trybie opisanym w tym przepisie, zgłoszą tematy o które chcą rozszerzenia obrad, a Wielki Krąg przyjmie nowe tematy pod obrady w formie uchwały.
4. Wielki Krąg obraduje według regulaminu przyjętego przed zatwierdzeniem porządku obrad.
5. Obrady Wielkiego kręgu otwiera Wielki Mistrz Bractwa Piwnego. Przedstawia zebranym regulamin i porządek obrad. Po przyjęciu tych dokumentów i wyborze prezydium obrad, Wielki Mistrz przekazuje prowadzenie obrad przewodniczącemu prezydium.
6. W celu usprawnienia przebiegu obrad, liczeniu głosów, formułowaniu uchwał i wniosków oraz w innych sprawach Wielki Krąg wybiera i powołuje odpowiednie komisje. Komisje wybierają spośród siebie: przewodniczącego i sekretarza. Skład ilościowy komisji ustala Wielki Krąg na wniosek przewodniczącego prezydium.
7. Przewodniczący prezydium ma prawo określić, skrócić czas wystąpień poszczególnych mówców. Jeżeli w tej samej sprawie zabierano już głos, przewodniczący może odebrać mówcy występującemu w tej samej sprawie.
8. Wielki Krąg podejmuje uchwały w sprawach określonych w Rozdziale III, pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 14 regulaminu.

ROZDZIAŁ III. KOMPETENCJE WIELKIEGO KRĘGU.

1. Wytyczanie głównych kierunków działania Bractwa Piwnego.
2. Uchwalanie rocznego budżetu Bractwa Piwnego i zatwierdzanie sprawozdań Kapituły z wykonania tego budżetu.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Bractwa Piwnego.
4. Udzielanie absolutorium kapitule Bractwa Piwnego.
5. Wybór i odwołanie Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego.
6. Wybór i odwołanie członków Kapituły, Komisji Rewizyjnej i Trybunału Bractwa Piwnego.
7. Uchwalanie zmian statutu Bractwa Piwnego.
8. Uchwalanie regulaminów działania naczelnych władz Bractwa Piwnego.
9. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków naczelnych władz Bractwa Piwnego
10. Uchwalanie godności i orzekanie o utracie godności członka honorowego Bractwa Piwnego.
11. Nadawanie godności Arcymistrza Bractwa Piwnego.
12. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowych oraz podział wpływów z tych składek.
13. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, które Wielki Krąg uzna za stosowne do rozważenia.
14. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bractwa Piwnego i sposobu postąpienia z majątkiem Bractwa.

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka obrady.
2. Protokół z obrad oraz inne dokumenty wytworzone w czasie obrad prezydium Wielkiego Kręgu przekazuje Kapitule.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego dnia 02 kwietnia 2005 r, w Krakowie.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_obrady_wielkiego_kregu.pdf