Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO

05.04.2008

REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI
CZŁONKA HONOROWEGO BRACTWA PIWNEGO

I. Obowiązujące przepisy prawne.

1). Paragraf 16 Statutu Bractwa Piwnego.
2). Paragraf 30, ust. 10 Statutu Bractwa Piwnego.
3). Paragraf 35, ust. 8 Statutu Bractwa Piwnego.
4). Paragraf 52, ust. 2, ppkt a, Statutu Bractwa Piwnego.
5). Punkt 8 Rozdziału II Regulaminu Obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego
uchwalonego w dniu 02 kwietnia 2005 r., w Krakowie.
6). Punkt 10 Rozdziału III Regulaminu Obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego
uchwalonego w dniu 02 kwietnia 2005 r., w Krakowie
7). Punkt 10 Rozdziału II Regulaminu Działania Kapituły Bractwa Piwnego
uchwalonego przez Wielki Krąg Bractwa w dniu 02 kwietnia 2005 r., w Krakowie.
8). Punkt 8 Rozdziału III Regulaminu Działania Kapituły Bractwa Piwnego
uchwalonego w dniu 02 kwietnia 2005 r., w Krakowie.
9). Punkt 13 i 14 ppkt b, Regulaminu Działania Rady Starszych Kręgu Lokalnego
Bractwa Piwnego uchwalonego przez Kapitułę Bractwa w dniu 29 stycznia 2005 r.,
w Łodzi.

II. Zasady nadawania członkostwa honorowego Bractwa Piwnego.

§ 1
Członkiem honorowym Bractwa Piwnego może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład i ma szczególne zasługi w rozwoju Bractwa Piwnego lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury piwa.

§ 2
Członkostwo honorowe Bractwa Piwnego nadaje Wielki Krąg Bractwa Piwnego w formie
uchwały na pisemny wniosek Kapituły Bractwa. Wniosek zawiera określenie osoby kandydata do członkostwa i uzasadnienie zawierające informacje określone w § 1.

§ 3
Kandydaci na członka honorowego Bractwa Piwnego wysuwani są przez Kręgi Lokalne.
Wniosek o nadanie honorowego członkostwa składa do Kapituły Rada Starszych Kręgu
Lokalnego, kierując się postanowieniami § 1 i 2 niniejszego regulaminu .
Wniosek o nadanie statusu członka honorowego Bractwa może przedstawić także Wielkiemu Kręgowi z własnej inicjatywy Kapituła Bractwa .

§ 4
Decyzja Rady Starszych o złożeniu wniosku zapada w formie uchwały.

§ 5
Wniosek o nadanie osobie fizycznej statusu członka honorowego Bractwa składany jest
na najbliższe wyznaczone zebranie Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego.

§ 6
W przypadku nadania przez Wielki Krąg Bractwa członkostwa honorowego, Kapituła
powiadamia pisemnie osobę kandydata o nadaniu mu statusu takiego członka.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego
dnia 22 kwietnia 2006 r., w Zgierzu.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_czlonek_honorowy.pdf