Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN DZIAŁANIA TRYBUNAŁU BRACTWA PIWNEGO

06.04.2008

REGULAMIN DZIAŁANIA TRYBUNAŁU BRACTWA PIWNEGO

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1. Regulamin określa zasady i tryb pracy Trybunału Bractwa Piwnego.
2. Do właściwości Trybunału należy:
a) rozpatrywanie, rozstrzyganie i orzekanie w sprawach członków Bractwa Piwnego;
b) rozpatrywanie i orzekanie w sprawach naruszania przez członków statutu, regulaminów i uchwał Bractwa Piwnego;
c) rozpatrywanie odwołań członków Bractwa Piwnego od wykluczeń z członkostwa w stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ II. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

1. Trybunał składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.
2. Jeżeli liczba członków Trybunału zmniejszy się do stanu określonego w statucie, Trybunał uzupełnia swój skład spośród członków, którzy kandydowali do Trybunału. Przy wyborze członków Trybunału kieruje się ilością głosów jakie otrzymali byli kandydaci. W przypadku braku takich kandydatów Trybunał uzupełnia swój skład spośród innych członków Bractwa Piwnego. O dokonanych uzupełnieniach przewodniczący Trybunału powiadamia Kapitułę.
3. Trybunał wybiera ze swego grona:
a) Przewodniczącego Trybunału;
b) Zastępcę Przewodniczącego Trybunału;
c) Sekretarza Trybunału;
d) Członków Trybunału.
4. Pracami Trybunału kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.
5. Sekretarz Trybunału odpowiada za prowadzenie dokumentacji Trybunału.
W przypadku kiedy sprawę rozpatruje Trybunał w pełnym składzie, sekretarz protokołuje przebieg rozprawy. Wykonuje inne zadania zlecone mu przez przewodniczącego.

ROZDAZIAŁ III. ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA SPRAW.

1. Przy rozpatrywaniu spraw Trybunał kieruje się zasadami:
a) bezpośredniości - sprawa toczy się przed Trybunałem, przed Trybunał stawiają się strony, świadkowie;
b) prawdy materialnej - Trybunał musi ustalić stan faktyczny zdarzenia, jak przebiegało faktycznie badane zdarzenie;
c) domniemania niewinności – do chwili udowodnienia pozwanemu winy nie można osoby, członka Bractwa, uznać za winnego;
d) okoliczności nie dających się wyjaśnić, nie można brać na niekorzyść
obwinionego.

2. Przed Trybunałem występują strony:
a) oskarżyciel - składający oskarżenie do Trybunału przeciwko innemu członkowi, np. może to być członek Bractwa lub władza Bractwa, którzy składają oskarżenie przeciwko innemu członkowi o naruszenie statutu, regulaminu;
b) obwiniony - członek, władza, przeciwko któremu, której skierowane jest oskarżenie;
c) powód - członek Bractwa, który złożył wniosek o uchylenie wykluczenia go z Bractwa Piwnego, który złożył do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu, sprawy jaka zaistniała między nim, a innym członkiem Bractwa.
3. Oskarżenie, odwołanie od wykluczenia z członkostwa, wniosek o rozstrzygnięcie, składa się do Trybunału na piśmie, określając w nim:
a) osobę oskarżyciela, powoda;
b) zwięzły opis zdarzenia, oskarżenia, faktu podlegającego rozstrzygnięciu;
c) wskazanie osoby obwinionego, oskarżonego;
d) przedstawienie dowodów z dokumentów, osób – świadków;
e) uzasadnienia odwołania, wykluczenia z członkostwa w Bractwie Piwnym.
4. Po wpłynięciu do Trybunału oskarżenia, odwołania, wniosku o rozstrzygnięcie, dokonuje się rejestracji sprawy, a przewodniczący wyznacza skład orzekający, przewodniczącego tego składu, termin i miejsce posiedzenia Trybunału.
5. Odwołanie od wykluczenia z członkostwa w Bractwie Piwnym Trybunał rozpatruje w pełnym składzie.
Do rozstrzygnięcia w innych sprawach przyznanych do właściwości Trybunału może orzekać skład orzekający w składzie od 3 do 5 członków Trybunału, wyznaczonych przez przewodniczącego Trybunału.
6. Trybunał rozpoznaje sprawę w ciągu 60 dni, licząc od daty zarejestrowania oskarżenia, odwołania, wniosku o rozstrzygniecie.
7. Trybunał powiadamia strony i świadków o miejscu i terminie rozprawy na 15 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.
8. Wyznaczając miejsce rozprawy Trybunał kieruje się: miejscem siedziby władzy Bractwa Piwnego, która wniosła oskarżenie przeciwko członkowi, miejscem zamieszkania osób, które stają przed Trybunałem .
W przypadku odwołania się członka od wykluczenia go z członkostwa w Bractwie Piwnym, sprawa toczy się w miejscu siedziby Bractwa Piwnego.

ROZDZIAŁ IV. PRZEBIEG ROZPRAWY.

1. Rozprawę otwiera i prowadzi przewodniczący składu orzekającego.
2. Przewodniczący sprawdza obecność stron i innych uczestników rozprawy.
3. Przedstawia dokumenty stanowiące podstawę wszczęcia sprawy.
4. Osobom, które będą przesłuchiwane w dalszej kolejności, a które jeszcze nie złożyły zeznań, oświadczeń, przewodniczący nakazuje opuszczenie pomieszczenia, w którym toczy się rozprawa.
5. Przebieg rozprawy jest protokołowany.
6. Jeżeli nieobecność jednej ze stron, innych uczestników rozprawy jest usprawiedliwiona, a ich obecność jest niezbędna do rozstrzygnięcia sprawy, przewodniczący odracza rozprawę, wyznacza jej nowy termin i powiadamia o tym uczestników rozprawy.
7. Jeżeli obecność oskarżyciela, składającego wniosek o rozstrzygniecie jest nieusprawiedliwiona, Trybunał pozostawia sprawę bez rozpoznania.
Jeżeli obecność składającego wniosek o uchylenie wykluczenia go z członkostwa w Bractwie Piwnym jest nieusprawiedliwiona, Trybunał utrzymuje w mocy wykluczenie z członkostwa.
8. Orzeczenia, rozstrzygnięcia Trybunału są ostateczne.
9. Po rozstrzygnięciu sprawy przewodniczący zamyka rozprawę.
10. Orzeczenia i rozstrzygnięcia Trybunału wydaje się na piśmie. Na wniosek zainteresowanych stron Trybunał wydaje kopie w/w dokumentów.
11. Ze swojej działalności Trybunał zdaje sprawozdanie Wielkiemu Kręgowi Bractwa Piwnego.

ROZDZIAŁ V. KARY STOSOWANE PRZEZ TRYBUNAŁ.

1. Trybunał Bractwa Piwnego może orzec kary:
a) Upomnienie;
b) Naganę;
c) zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku;
d) wykluczenie z Bractwa Piwnego.
2. Przy orzekaniu kary Trybunał bierze pod uwagę:
a) działalność członka w Bractwie,
b) jego pobudki działania,
c) jego zachowanie względem władz, innych członków Bractwa w okolicznościach związanych bezpośrednio z rozpatrywaną sprawą.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Po zakończonej kadencji działania Przewodniczący Trybunału wytworzoną i opisaną dokumentację przekazuje swojemu następcy lub Kapitule Bractwa Piwnego.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego
Dnia 02 kwietnia 2005 roku w Krakowie.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_trybunal.pdf