Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY STARSZYCH KRĘGU LOKALNEGO

06.04.2008

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY STARSZYCH
KRĘGU LOKALNEGO BRACTWA PIWNEGO.

1. Rada Starszych liczy od 3 do 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Rada Starszych wybiera spośród siebie:
a) Przewodniczącego Rady Starszych;
b) Skarbnika Kręgu Lokalnego;
c) Sekretarza Kręgu Lokalnego;
d) pozostali członkowie Rady pełnią funkcję i realizują zadania określone przez Radę Starszych.
3. Pracami Rady kieruje i reprezentuje Krąg Lokalny przed władzami Bractwa i na zewnątrz Przewodniczący Rady Starszych.
Pod jego nieobecność lub w razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji jego prawa i obowiązki przejmuje Sekretarz Kręgu Lokalnego.
4. Sekretarz Kręgu lokalnego prowadzi dokumentację Kręgu, protokołuje posiedzenia Rady.
5. Skarbnik Kręgu Lokalnego przyjmuje składki: wpisowe, członkowskie i inne wpłaty, prowadzi dokumentację finansową Kręgu Lokalnego.
6. W sprawach majątkowych i w podejmowaniu zobowiązań przyznanych Kręgowi Lokalnemu wymagany jest udział i podpisy dwóch spośród: Przewodniczącego Rady Starszych, Sekretarza Kręgu Lokalnego, Skarbnika Kręgu Lokalnego.
7. Posiedzenia Rady zwołuje i nimi kieruje Przewodniczący Rady Starszych.
8. Rada Starszych obraduje według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Obecność członków Rady na jej posiedzeniu jest rejestrowana na liście obecności.
10. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący posiedzenia i protokołujący obrady.
11. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
a) co najmniej trzech członków Rady w przypadku kiedy Rada liczy 5 członków;
b) co najmniej dwóch członków Rady w przypadku kiedy Rada Liczy od 3 do 4 członków.
12. W przypadku kiedy nie można uzyskać większości głosów, głos decydujący w sprawach głosowanych ma Przewodniczący Rady Starszych.
13. Rada Starszych podejmuje uchwały w sprawach określonych w: pkt. 14, ppkt :
a, b, e, f, k regulaminu.
14. Do zakresu działania Rady Starszych należy:
a) przyjmowanie członków do Bractwa Piwnego;
b) przedstawianie Kapitule Bractwa Piwnego kandydatur o nadanie:
- godności członka honorowego;
- odzank „Honorowy Członek Bractwa Piwnego”, „Zasłużony Członek Bractwa Piwnego”;
- corocznej nagrody „Złotych Chmieli”.
c) powiadomienie Kapituły o przyjęciu w poczet członków Bractwa Piwnego członka wspierającego;
d) prowadzenie rejestru członków;
e) skreślanie z listy członków Bractwa Piwnego, odraczanie zapłacenia składki członkowskiej – zgodnie z postanowieniami § 21, ust.4 statutu;
f) występowanie z wnioskiem do Walnego Kręgu o wykluczenie członka z Bractwa Piwnego;
g) opracowywanie planów działania Kręgu Lokalnego;
h) opracowywanie planów finansowo – budżetowych Kręgu Lokalnego;
i) zdawanie przed Walnym Kręgiem sprawozdań ze swej działalności i wykonania planu finansowo – budżetowego;
j) nadzorowanie dyscypliny wpłacania składek członkowskich;
k) zwoływanie Walnego Kręgu i powiadamianie członków o terminie i miejscu obrad;
l) powiadamianie członków Kręgu Lokalnego o terminie i miejscu zwołania Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego;
ł) przekazywanie Kapitule Bractwa Piwnego sprawozdań z działalności Kręgu Lokalnego.
15. W przypadku zmniejszenia się stanu członków Rady Starszych do stanu określonego w statucie, Rada może uzupełnić swój skład spośród członków kandydujących do Rady, wybierając członków według ilości otrzymanych głosów.
W przypadku braku takich kandydatów Rada Starszych może uzupełnić swój skład spośród innych członków Kręgu Lokalnego Bractwa Piwnego.
16. Po zakończeniu kadencji swojej działalności Rada Starszych uporządkowaną i opisaną, wytworzoną dokumentacja przekazuje swoim następcom.
Na żądanie Kapituły wytworzona dokumentacja zostaje niezwłocznie przekazana do jej dyspozycji.

Niniejszy regulamin zgodnie z postanowieniami statutu Bractwa Piwnego został uchwalony przez Kapitułę Bractwa na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2005 roku w Łodzi.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_rada_starszych.pdf