Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ BRACTWA PIWNEGO

06.04.2008

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ BRACTWA PIWNEGO

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Komisja Rewizyjna Bractwa Piwnego z mocy statutu powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Bractwa Piwnego i jego władz.
Kontrola nie obejmuje działalności Trybunału Bractwa Piwnego.
2. Działania kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują sfery działalności:
merytoryczno – statutowej i finansowej Bractwa Piwnego i jego władz.

ROZDZIAŁ II. ZAKRES DZIAŁANIA.

1. Prowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytoryczno – statutowej i finansowej Bractwa Piwnego, a w szczególności:
a) realizację: wniosków, uchwał i innych postanowień;
b) realizację zadań i celów Bractwa Piwnego wynikających ze statutu;
c) przestrzegania przez władze Bractwa Piwnego i jego członków postanowień statutu, regulaminów i innych uchwalonych przepisów;
d) finanse Bractwa Piwnego – ich zgodność z przepisami ogólnymi, postanowieniami statutu, władz, przychodami i wydatkami;
e) prawidłowość sporządzanych dokumentów finansowych, związanych z obrotem finansowym, planami i sprawozdaniami finansowymi.
2. Zgłaszanie Kapitule uwag i wniosków w sprawie działalności innych władz Bractwa.
3. Składanie na Wielkim Kręgu sprawozdań ze swej działalności, oceny działań Kapituły i innych władz Bractwa Piwnego, składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Kapituły.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) żądania zwołania Nadzwyczajnego Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego i Walnych Kręgów Kręgów Lokalnych;
b) żądanie zwołania posiedzenia Kapituły celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych;
c) żądanie od członków i władz Bractwa Piwnego wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, zabezpieczenia dokumentów.
Upoważnienia te nie dotyczą Trybunału Bractwa Piwnego.

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA ZADAŃ.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków do stanu określonego w statucie, Komisja uzupełnia swój skład spośród członków kandydujących do Komisji, biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów. W przypadku braku takich kandydatów Komisja uzupełnia swój skład spośród innych członków Bractwa Piwnego.
O dokonanych zmianach przewodniczący Komisji powiadamia Kapitułę.
3. Komisja wybiera ze swego grona:
a) przewodniczącego Komisji;
b) zastępcę przewodniczącego;
c) sekretarza Komisji;
d) pozostali członkowie Komisji pełnią funkcję i realizują zadania wyznaczone przez przewodniczącego.
4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący przy pomocy swojego zastępcy.
5. Pod nieobecność przewodniczącego jego funkcję przejmuje jego zastępca.
6. Sekretarz prowadzi dokumentację Komisji i protokołuje przebieg jej posiedzeń. Protokół podpisuje przewodniczący i protokołujący posiedzenie.
7. W zależności od potrzeb swoje zadania kontrolne Komisja realizuje pełnym składem osobowym lub w składzie wyznaczonym przez przewodniczącego.
8. Komisja swoje zadania może realizować w sposób zapowiedziany jak i bez wcześniejszego uprzedzenia podmiotu kontrolowanego.
9. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, do którego mogą być dołączone oryginały, kopie dokumentów kontrolowanych, dokumenty zawierające wyjaśnienia i oświadczenia członków Bractwa Piwnego i jego władz.
Z protokołem zapoznaje się podmiot kontrolowany, którego przewodniczący podpisuje ten dokument.

ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Po zakończeniu swojej kadencji wytworzoną, uporządkowaną i opisaną dokumentację przewodniczący Komisji przekazuje swojemu następcy lub Kapitule Bractwa Piwnego na jej żądanie.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego
dnia 02 kwietnia w Krakowie.

Wersja pdf: uploaded/file/reg_komisja_rewizyjna.pdf