Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY BRACTWA PIWNEGO

06.04.2008

REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY BRACTWA PIWNEGO


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Kapituła Bractwa Piwnego jest najwyższą władzą Bractwa w okresie między Wielkimi Kręgami Bractwa, kieruje całokształtem działalności Bractwa Piwnego i za swoją działalność odpowiada przed Wielkim Kręgiem.
 2. Kapituła składa się z Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego i 6 członków wybranych oddzielnie przez Wielki Krąg.
 3. Kapituła wybiera ze swego grona :
  1. Kanclerza Bractwa Piwnego,
  2. Głównego Skarbnika Bractwa Piwnego,
  3. Pisarza Bractwa Piwnego,
  4. dalszy podział funkcji pozostałych członków określa Kapituła


ROZDZIAŁ II. ZASADY I TRYB PRACY.

 1. Posiedzenia Kapituły zwołuje i jej pracami kieruje Wielki Mistrz.
 2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Wielkiego Mistrza jego prawa i obowiązki na ten okres przejmuje Kanclerz. Kanclerz pomaga Wielkiemu Mistrzowi w kierowaniu Kapitułą i Bractwem Piwnym.
 4. Główny Skarbnik nadzoruje płynność i terminowość płacenia przez członków Bractwa Piwnego składek : wpisowych, członkowskich i innych płatności, sporządza dokumentację finansową Bractwa, nadzoruje wpłaty i wydatki Bractwa Piwnego, przygotowuje plany i sprawozdania finansowe Bractwa. Realizuje inne zadania zlecone przez Wielkiego Mistrza.
 5. Pisarz Bractwa Piwnego prowadzi dokumentację Kapituły, nadzoruje prawidłowość i terminowość sporządzania dokumentacji Bractwa przez władze Kręgów Lokalnych, protokołuje posiedzenia Kapituły. Realizuje inne zadania zlecone przez Wielkiego Mistrza.
 6. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokół podpisują : prowadzący i protokołujący posiedzenie.
 7. Uchwały i inne postanowienia Kapituły zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie może odbywać się za pośrednictwem połączenia internetowego lub telefonicznie.
 8. W przypadku kiedy nie można uzyskać większości głosów, głos decydujący w sprawach głosowanych ma Wielki Mistrz.
 9. Posiedzenia Kapituły są prawomocne jeżeli bierze w niej udział co najmniej połowa członków kapituły w tym Wielki Mistrz. Obecność członków na posiedzeniach jest rejestrowana na liście obecności. Dopuszcza się możliwość udziału w posiedzeniach Kapituły na zasadach łączności telefonicznej lub internetowej wcześniej uzgodnionych przez urzędującą Kapitułę. Fakt ten odnotowuje się w protokole i na liście obecności, którą dany członek Kapituły podpisuje w najbliższym możliwym terminie.
 10. Kapituła podejmuje uchwały w sprawach określonych w Rozdziale III, pkt : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, regulaminu. Uchwałom nadaje się numerację.


ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA KAPITUŁY.

Do zakresu działania Kapituły należy :

 1. Kierowanie działalnością Bractwa Piwnego zgodnie z obowiązującym statutem oraz realizowanie wytycznych i uchwał Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego.
 2. Reprezentowanie Bractwa Piwnego na zewnątrz.
 3. Zwoływanie Wielkiego Kręgu.
 4. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności swojej i Bractwa Piwnego.
 5. Planowanie rocznego budżetu i sporządzanie sprawozdania z jego wykonania.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Bractwa Piwnego.
 7. Powoływanie Kręgów Lokalnych i Wspólnot Bractwa Piwnego oraz ich rozwiązywanie, uchwalanie ich regulaminów i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
 8. Przedkładanie wniosków o nadanie godności Arcymistrza Bractwa Piwnego i Członka Honorowego oraz wnioskowanie o pozbawienie godności Członka Honorowego.
 9. Nadawanie odznak : „ Honorowy Członek Bractwa Piwnego „ i „ Zasłużony Członek Bractwa Piwnego”.
 10. Przyznawanie „ Złotych Chmieli” , corocznych nagród za działalność na rzecz promocji piwa oraz innych nagród i medali.
 11. Podejmowanie uchwał o członkostwie Bractwa Piwnego w organizacjach określonych w § 6 statutu, decyzje takie wymagają zatwierdzenia przez najbliższy Wielki Krąg.
 12. Dokonywanie zmian w statucie Bractwa Piwnego wynikających z mocy samego prawa.
 13.   Uzupełnianie swojego składu, następuje zgodnie z postanowieniami statut.


ROZDZIAŁ IV. REPREZENTACJA KAPITUŁY.

 

 1. Kapitułę na zewnątrz reprezentuje Wielki Mistrz Bractwa Piwnego, pkt. 3 Rozdziału II regulaminu stosuje się odpowiednio. Wielki Mistrz może wyznaczyć do reprezentowania Kapituły w konkretnej sprawie także innego członka Kapituły.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Po zakończeniu swojej kadencji, Kapituła uporządkowaną i opisaną, wytworzoną dokumentację Kapituły i Bractwa Piwnego, przekazuje swoim następcom.
 2. W przypadku zmniejszenia się stanu członków Kapituły do stanu określonego w statucie, Kapituła może uzupełnić swój skład spośród członków kandydujących do Kapituły, biorąc pod uwagę ilość otrzymanych głosów. W przypadku braku takich kandydatów Kapituła może uzupełnić swój skład spośród innych członków Bractwa Piwnego.

 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Wielki Krąg Bractwa Piwnego dnia 02 kwietnia 2005 r, w Krakowie.

Wersja PDF: REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY BRACTWA PIWNEGO