Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Ograniczenia reklamy alkoholu

02.11.2005

Tomasz Frey, doktor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego.
Przez reklamę napojów alkoholowych rozumie się publiczne
rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych;
za reklamę nie uważa się jednak informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.
Zasadniczo reklama i promocja napojów alkoholowych jest zabroniona; zakaz ten nie obejmuje jednak piwa, ale pod pewnymi warunkami. Reklamy piwa nie można kierować do małoletnich, jak również nie można prowadzić tego rodzaju reklamy poprzez budowanie skojarzeń z atrakcyjnością
seksualną, z relaksem lub wypoczynkiem, ze sprawnością fizyczną, z nauką, pracą lub sukcesem zawodowym oraz ze zdrowiem lub sukcesem życiowym. Reklama, o której mowa powyżej, nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie lub teatrze między godziną 6 a 20, z wyjątkiem reklamy
prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego
lub profesjonalnego w trakcie jej trwania; nie może być również prowadzona na kasetach wideo i innych nośnikach,
w prasie młodzieżowej lub dziecięcej, na okładkach dzienników lub czasopism, przy udziale małoletnich oraz na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20 proc. powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Reklamy piwa nie można kierować do małoletnich, jak również nie można prowadzić tego rodzaju reklamy poprzez budowanie
skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, z relaksem
lub wypoczynkiem.

Zabroniona jest również reklama oraz promocja produktów
i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny
lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Zabrania się również informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8 proc. do 18 proc. alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego.
Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18 proc. alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana
w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.

PODSTAWA PRAWNA
(Ustawia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 r.
nr 147, póz. 1231 z późn. zm.)
Gazeta Prawna

Tomasz Frey