Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Konkurs w Krasnymstawie

29.08.2006

Towarzystwo Promocji Kultury Piwa Bractwo Piwne już po raz drugi jest współorganizatorem Konsumenckiego Konkursu Piw (09.09.2006)– imprezy towarzyszącej tegorocznym Chmielakom Krasnostawskim. Konsumencka ocena w Krasnymstawie będzie jednym z dwóch zaplanowanych na ten rok ogólnopolskich konkursów piwnych. Wyniki krasnostawskiej degustacji brane będą pod uwagę przy nadawaniu tytułu Piwo Roku 2006 – medalu, jaki Bractwo Piwne przyznaje produktom najwyżej ocenionym przez jurorów konkursów piwnych.Przedstawicieli browarów zapraszamy do zgłaszania piw do oceny.Poniżej – regulamin krasnostawskiego konkursu.
KONSUMENCKI KONKURS PIW
w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie 2006”

WYCIĄG Z REGULAMINU


1. Konsumencki Konkurs Piw odbędzie się dnia 9 września 2006 roku od godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Piłsudskiego 9 w Krasnymstawie.

2. Konsumencki Konkurs Piw będzie się odbywał w następujących grupach asortymentowych:

I. Piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce
10,1 – 11,0 ºBlg
II. Piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce
11,1 – 12,0 ºBlg
III. Piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce
12,1 – 13,0 ºBlg
IV. Piwo jasne pełne mocne o zawartości ekstraktu
w brzeczce 13,1 – 14,0 ºBlg
V. Piwo jasne pełne mocne o zawartości ekstraktu
w brzeczce 14,1 – 15,0 ºBlg
VI. Piwo ciemne o zawartości ekstraktu w brzeczce
11,1 – 12,0 ºBlg
VII. Piwo ciemne o zawartości ekstraktu w brzeczce
12,1 – 13,0 ºBlg
VIII. Piwo ciemne mocne o zawartości ekstraktu w brzeczce
13,1 – 15,0 ºBlg
IX. Piwo ciemne o zawartości ekstraktu w brzeczce
18,1 – 22,0 ºBlg
X. Napoje piwne (smakowe)


3. Zgłoszenia piw do poszczególnych grup należy przesłać faksem pod numer 082 576 23 77 w terminie do 5 września 2006 roku.

4. Zgłaszający może zgłosić dowolną ilość piw do każdej kategorii.

5. Opłata za udział w Konsumenckim Konkursie Piw wynosi 100 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Krasnystaw Nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001 z dopiskiem Konkurs Piw.

6. Z opłat za udział w Konkursie zwolnione są Browary wystawiające swoje Karczmy w czasie Chmielaków Krasnostawskich 2006.

7. Degustacja zgłoszonych piw odbędzie się zgodnie z PN-A-79093-1 2000 r. Piwo. Metody badań. Ocena sensoryczna.

8. Degustacja konkursowa w danej grupie asortymentowej odbędzie się, jeżeli zgłoszone zostaną do niej, co najmniej 4 piwa.

9. W ocenie sensorycznej, w ramach danej grupy asortymentowej piwa, może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel Browaru zgłaszającego swoje piwo.

10. Weryfikacja oceny wyników odbędzie się wg wytycznych PN-A-79093-1 2000 r. Polska Norma. Piwo. Metody badań. Ocena sensoryczna.

11. Organizator CHMIELAKÓW KRASNOSTAWSKICH 2006 kieruje do organizacji konkursu piwa zespół wykonawczy.

12. Rzetelność pracy w/w zespołu będzie nadzorowało Jury powołane spośród przedstawicieli Browarów uczestniczących w konkursie.

13. Organizatorzy degustacji przewidują dla zwycięskich, w danej grupie asortymentowej, piw: I miejsca – złote medale, II miejsca – srebrne medale, III miejsca – brązowe medale.

14. Ogłoszenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości nastąpi 9 września 2006 r. po przeliczeniu punktacji.

15. Uroczyste wręczenie medali odbędzie się 10 września 2006 roku.

16. Do obowiązków zgłaszającego piwa do konkursu należy:
- zgłoszenie piw do poszczególnych grup faksem pod numer 082 576 23 77 w terminie do 5 września 2006 roku.
- przekazanie organizatorowi najpóźniej do dnia 8 września 2006 r. do godziny 15.00 jednego zbiorczego opakowania każdego zgłoszonego piwa (jednak nie mnie niż 20 butelek) wraz z analizą na adres Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29; 22-300 Krasnystaw; pokój nr 5.

17. Zgłaszający mogą:
- oddelegować do uczestnictwa w komisji degustacyjnej jednego przedstawiciela
- oddelegować jednego przedstawiciela do prac komisji nadzorującej przebieg degustacji.

18. Do obowiązków organizatora należy:
- odpowiednie przygotowanie Sali, w której będzie odbywał się konkurs
- schłodzenie piw do takiej samej temperatury
- zorganizowanie komisji degustacyjnej
- poinformowanie środków masowego przekazu
- ufundowanie i przygotowanie nagród

19. Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie.

20. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Damian Kozyrski tel. 0 82 576 21 57 wew. 132.

21. Konkurs organizuje Urząd Miasta Krasnystaw wraz z Towarzystwem Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE, które reprezentują:
mgr inż. Marek Suliga – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Tadeusz Kuchciak – Członek Honorowy Bractwa Piwnego

mgr Borys Banasiak – sekretarz
Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec.

Opracowanie: Bractwo Piwne