Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Komunikat KAPITUŁY BRACTWA PIWNEGO z dn. 25.04.2013 r. w sprawie WIELKIEGO KRĘGU BRACTWA PIWNEGO

05.05.2013
Komunikat KAPITUŁY  BRACTWA PIWNEGO z dn. 25.04.2013 r. w sprawie WIELKIEGO KRĘGU BRACTWA PIWNEGO Komunikat KAPITUŁY BRACTWA PIWNEGO z dn. 25.04.2013 r. w sprawie WIELKIEGO KRĘGU BRACTWA PIWNEGO

Zgodnie z postanowieniami § : 35.ust 3, 28.ust 4, 27 ust. 1, statutu Bractwa Piwnego Kapituła zwołuje Wielki Krąg Bractwa Piwnego Towarzystwa Promocji Kultury Piwa na dzień 25 maja 2013 roku na godzinę 11.00 drugi termin 11.30, do siedziby Towarzystwa - Pub The Eclipse Inn w Łodzi, ul. Piotrkowska 80.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Wielkiego Kręgu
 3. Przedstawienie regulaminu obrad Wielkiego Kręgu
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Komunikat Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności obrad Wielkiego Kręgu
 8. Sprawozdanie z działalności Kapituły Bractwa Piwnego
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego
 10. Sprawozdanie Trybunału Bractwa Piwnego
 11. Sprawozdania z działalności poszczególnych Kręgów Lokalnych
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 13. Udzielenie absolutorium ustępującej Kapitule Bractwa Piwnego
 14. Zgłoszenie kandydatur do funkcji Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego
 15. Wybór Wielkiego Mistrza Bractwa Piwnego
 16. Zgłoszenie kandydatur do Kapituły Bractwa Piwnego
 17. Wybór Kapituły Bractwa Piwnego
 18. Ukonstytuowanie się Kapituły
 19. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego
 20. Wybór Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego
 21. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Bractwa Piwnego
 22. Zgłoszenie kandydatur do Trybunału Bractwa Piwnego
 23. Wybór Trybunału Bractwa Piwnego
 24. Ukonstytuowanie Trybunału Bractwa Piwnego
 25. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego Bractwa Piwnego
 26. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków, podjecie uchwał
 27. Zamknięcie obrad

Do wiadomości :

 1. Kręgi Lokalne Bractwa Piwnego.
 2. Komisja Rewizyjna i Trybunał Bractwa.
 3. Zaproszeni goście.

Do obrad Wielkiego Kręgu Bractwa Piwnego stosuje się dodatkowo przepisy statutu. : § : 26 – 30

Wielki Mistrz Bractwa Piwnego
Marek Suliga