Aktualności

« poprzedni  |  powrót do listy  |  następny »

Kodeks Reklamowy Browarów Polskich

01.07.2005

Ósmego czerwca 2005 roku podpisany został dokument mający na celu regulację kwestii reklamy piwa na terenie Polski. Wśród sygnatariuszy znalazły się największe krajowe browary oraz stowarzyszenia branżowe – Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Poniżej prezentujemy treść dokumentu „Kodeks Reklamowy Browarów Polskich” oraz listę jego sygnatariuszy.
Kodeks Reklamowy Browarów Polskich

Porozumienie o ustanowieniu zasad autokontroli reklamy w branży piwowarskiej w Polsce, zawarte w dniu 8 czerwca 2005 roku, pomiędzy członkami Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce (zwanym dalej jako ZPPP) oraz innymi browarami podpisującymi niniejszy kodeks (łącznie zwanymi dalej Browarami).

Zważywszy, że:
- krajowy rynek piwa stanowi istotną część europejskiego rynku piwa a przemysł piwowarski stanowi znaczącą i dynamiczną gałąź polskiego przemysłu spożywczego,
- w swojej działalności reklamowej Browary pragną konkurować
odpowiedzialnie i uczciwie dla dobra konsumentów na polskim rynku, przy poszanowaniu ich interesów społecznych,
- reklama piwa jest dozwolona w prawie polskim i prawie Unii
Europejskiej i stanowi ważny instrument budowy pozycji rynkowej znaków towarowych,
- Browary pragną zachęcać do rozsądnego spożywania piwa oraz
popieraç trendy związane ze spożywaniem napojów o niższej
zawartości alkoholu,
- Browary stoją na stanowisku, że odpowiedzialne i rozsądne
spożywanie piwa przez osoby pełnoletnie nie pozostaje w sprzeczności ze zdrowym stylem życia, oraz że świadomi konsumenci są ostatecznie odpowiedzialni za swoje działania.


Strony postanowiły zawrzeć Porozumienie o następującej treści:

§ 1.
Browary niniejszym uzgadniają procedurę autokontroli reklamy w branży piwowarskiej w celu zapewnienia uczciwości i odpowiedzialności działań tej branży.
§ 2.
Browary zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących reklamy określonych w Standardach Reklamy, zawartych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Porozumienia.
§ 3.
1. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów zawartych w Standardach Reklamy, Browary niniejszym tworzą Komisję. Tryb powoływania Komisji i zasady jej działania zawarte są w Regulaminie Komisji, zawartym w Załączniku nr 2, stanowiącym integralną część Porozumienia.
2. Koszty związane z działaniami Komisji ponosi ZPPP.
§ 4.
1. Browary zobowiązują się do respektowania uchwał Komisji.
2. W razie naruszenia ust. 1 § 4 każdemu z Browarów przysługuje na podstawie niniejszego Porozumienia wobec Browaru dopuszczającego się naruszenia prawo domagania się zaniechania komunikacji reklamowej, którą Komisja uznała za naruszenie niniejszego Kodeksu.
3. Roszczenia wynikające z niniejszego Porozumienia nie ograniczają roszczeń płynących z przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od niniejszego Porozumienia, każdy Browar może poszukiwać ochrony na drodze sądowej, w tym na drodze postępowania zabezpieczającego.
§ 5.
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
2. Każda strona Porozumienia może wypowiedzieć swój udział w Porozumieniu z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego oświadczenia do Komisji.
§ 6.
Zmiana niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Porozumienie sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Standardy Reklamy

Zakres zastosowania

Artykuł 1

1. Przedmiotem regulacji niniejszego Załącznika są wszelkie przekazy marketingowe będące reklamą piwa rozpowszechniane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kierowane do polskich konsumentów piwa.

Artykuł 2

1. Reklamą jest jakikolwiek przekaz marketingowy, którego bezpośrednim lub pośrednim celem jest wspieranie sprzedaży piwa.
2. Wymogów zawartych w niniejszym Załączniku nie stosuje się do przekazów umieszczonych na opakowaniu piwa, sponsorowania oraz promocji, ale stosuje się do informacji o sponsorowaniu lub informacji o promocji sprzedaży.

Ogólne wymogi dotyczące treści i formy reklamy

Artykuł 3

1. Reklama powinna być zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
2. Wszystkie działania reklamowe powinny być uczciwe i zgodne z zasadami zawartymi w poniższych przepisach.

Artykuł 4

Przekazy mające charakter reklamy porównawczej są wyłączone z Porozumienia i nie podlegają jurysdykcji Komisji.

Artykuł 5

1. Reklama nie może wykorzystywać wizerunków, symboli, osób lub tematów, które można uznać za obraźliwe, uwłaczające lub poniżające.
2. Reklama nie może godzić w uczucia religijne.

Artykuł 6

Reklama nie może zachęcać do zachowań agresywnych lub innego rodzaju zachowań antyspołecznych.

Artykuł 7

Reklama nie może wykorzystywać lub promować swobody seksualnej, pokazywać treści seksualnych lub nagości, ani sugerować, że konsumpcja piwa może pozytywnie oddziaływać na aktywność seksualną.

Artykuł 8

Reklama nie może kreować wizerunku piwa jako środka do przezwyciężania problemów życiowych.

Artykuł 9

Reklama nie może przedstawiać spożywania piwa w okolicznościach, które są powszechnie uznawane za nieodpowiedzialne, nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, w szczególności przed lub w toku działania, które wymaga zachowania stanu trzeźwości.

Artykuł 10

Reklama nie może:
1) przedstawiać ani zachęcać do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania piwa,
2) przedstawiać osób w stanie nietrzeźwości, ani w jakikolwiek sposób sugerować, że stan nietrzeźwości jest stanem akceptowanym społecznie,
3) zachęcać konsumentów do preferowania określonego napoju ze względu na możliwość osiągnięcia stanu nietrzeźwości,
4) sugerować, że spożywanie piwa o niższej zawartości alkoholu nie prowadzi do nadużywania alkoholu,
5) przedstawiać w negatywnym świetle sytuacji odmowę´ spożywania alkoholu lub jego spożywania w ilościach umiarkowanych.

Ochrona dzieci

Artykuł 11

Reklama nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia.

Artykuł 12

Browary, ich przedstawiciele lub agencje działające na rynku reklamy nie będą dokonywać jakichkolwiek płatności lub dokonywać innego rodzaju świadczeń za działania reklamowe skierowane głównie do osób poniżej 18 roku życia i przeznaczone do publicznego rozpowszechniania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ograniczenia te mają zastosowanie do przekazów mających charakter ukrytych reklam (product placement).

Artykuł 13

Reklama nie może:
1) zawierać wizerunków osób, które mają mniej niż 25 lat;
2) wykorzystywać wizerunków osób lub postaci, które w szczególny sposób wpływają na małoletnich;
3) sugerować, iż spożywanie piwa jest niezbędne do osiągnięcia dorosłości lub do odnoszenia sukcesów w pracy, jak również jakiejkolwiek innej dziedzinie społecznej aktywności.

Ochrona zdrowia

Artykuł 14

Reklama nie może:
1) sugerować, iż piwo ma właściwości lecznicze lub zapobiega chorobom;
2) sugerować, iż piwo ma właściwości środka stymulującego, znieczulającego lub uspokajającego;
3) przedstawiać kobiet w ciąży lub kobiet karmiących.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Regulamin Komisji

Artykuł 1

1. Komisja zostaje powołana na podstawie Porozumienia zwanego Kodeksem Reklamowym Browarów Polskich.
2. Podstawowym zadaniem Komisji jest zapewnienie przestrzegania przez Browary Standardów Reklamy (zwanych dalej jako Standardy), określonych w Załączniku nr 1 do Porozumienia.

Artykuł 2

Do właściwości Komisji należy:
1) badanie zgodności przekazów reklamowych rozpowszechnianych przez Browary,
2) stosowanie sankcji w stosunku do Browarów, które naruszają Standardy,
3) inicjowanie dyskusji dotyczącej zmian Standardów,
4) przygotowanie i przedstawianie raportów organizacjom rządowym i pozarządowym.

Artykuł 3

1. W skład Komisji wchodzą stali członkowie, w tym:
- Przewodniczący oraz
- po jednym przedstawicielu każdego Browaru z zastrzeżeniem
regulacji zawartej w ust. 3.
2. Prawo wyznaczenia członka Komisji przysługuje również Telewizji Polskiej S.A.
3. W przypadku gdy liczba Browarów jest większa niż pięć, Browary dokonają wyboru pięciu przedstawicieli spośród swoich reprezentantów.

Artykuł 4

1. Przewodniczącym może być jedynie osoba o uznanym autorytecie w zakresie własności przemysłowej, prawa konkurencji lub reklamy, jak również dająca gwarancje niezależności i bezstronności.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
- kierowanie Komisją oraz jej pracami,
- przyjmowanie wniosków o stwierdzenie zgodności przekazu
reklamowego ze Standardami,
- przewodniczenie spotkaniom Komisji,
- podpisywanie uchwał Komisji.
3. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Przewodniczącego jego zadania wykonuje najstarszy wiekiem członek Komisji.
4. Obsługę sekretarską i techniczną zapewnia Przewodniczącemu ZPPP.
5. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie. Wysokość i formę zapłaty tego wynagrodzenia ustala z Zarządem ZPPP.
6. Pozostałym członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Komisji.

Artykuł 5

1. Przewodniczący Komisji ma być jednogłośnie wybierany przez Zarząd ZPPP.
2. Browary mają obowiązek powołać swych przedstawicieli w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania Porozumienia oraz powiadomić na piśmie ZPPP o takim powołaniu. Browary mają obowiązek powołać kolejnych przedstawicieli lub przedłużyć mandaty dotychczasowych najpóźniej w dniu wygaśnięcia mandatu członka Komisji.
3. Browary wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą wyznaczać tylko jednego przedstawiciela.
4. Dla zawiązania się Komisji konieczne jest wyznaczenie co najmniej połowy przedstawicieli Browarów oraz dokonanie wyboru Przewodniczącego. W przeciwnym wypadku, prace Komisji zawiesza się na okres 3 miesięcy.

Artykuł 6

1. Mandat członka Komisji wynosi 2 lata.
2. Mandat członka Komisji wygasa przed upływem kadencji wskutek rezygnacji lub odwołania przez Browar, który go powołał.
3. Mandat członka Komisji wygasa nie później niż w dniu powołania nowego przedstawiciela.

Artykuł 7

1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych.
2. Działania i udział w posiedzeniach Komisji wykonuje się osobiście.
3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot postępowania, w szczególności przedstawicieli wnioskodawcy, lub przedstawiciela Browaru, którego działanie jest przedmiotem postępowania, jak również przedstawiciela organizacji konsumentów lub eksperta.
5. Osoby wskazane w ust. 4 nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał Komisji.

Artykuł 8

1. Postępowanie przed Komisją prowadzone jest na wniosek co najmniej jednego z Browarów - sygnatariuszy.
2. Komisja nie jest sądem polubownym w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 9
1. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zgodności ze Standardami w formie pisemnej kierowany jest do Przewodniczącego. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do wniosku kopii lub zapisu kwestionowanego przekazu reklamowego.
3. Po otrzymaniu wniosku Przewodniczący wysyła jego kopię Browarowi, którego działania reklamowe są kwestionowane oraz natychmiast zwołuje posiedzenie Komisji w celu podjęcia uchwały w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od otrzymania wniosku.
4. Browar, którego dotyczy wniosek, może w terminie 10 dni od doręczenia jego odpisu przedstawić na piśmie swoje stanowisko.

Artykuł 10

1. Postępowanie kończy się podjęciem uchwały:
- stwierdzającej zgodność reklamy ze Standardami,
- stwierdzającej niezgodność reklamy ze Standardami, lub
- odmawiającej rozpoznania wniosku, jeżeli został wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub dotyczy działań nieobjętych Porozumieniem.
2. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie.
3. Komisja powinna dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na jednym posiedzeniu. Jeżeli jest to niemożliwe, Przewodniczący wyznacza kolejne posiedzenie.
4. W przypadku upływu kadencji Komisji sprawa danego wniosku nie zakończona uchwałą, podlega rozpoznaniu przez Komisję nowej kadencji.

Artykuł 11

1. Uchwały Komisji są ostateczne.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący. W terminie 7 dni, Przewodniczący zarządza doręczenie uchwały Browarowi, którego ona dotyczy oraz wnioskodawcy.

Artykuł 12

Jedynie Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona jest upoważniona do publicznego wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem prac Komisji.

Artykuł 13

1. W razie wydania uchwały stwierdzającej niezgodność reklamy ze Standardami Przewodniczący stosuje sankcje polegające na:
- wezwaniu danego Browaru do zaprzestania prowadzenia reklamy, której dotyczy uchwala, oraz
- publikacji przez okres 6 miesięcy uchwały (wraz z uzasadnieniem) na stronie internetowej www.browary-polskie.pl
2. Komisja może większością głosów zobowiązać Browar, w stosunku do którego wydano uchwałę stwierdzającą niezgodność reklamy ze Standardami, do publikacji ogłoszenia zawierającego jej treść. Ogłoszenie nie obejmuje uzasadnienia uchwały.

Artykuł 14

1. W przypadku określonym w Artykule 13 ust. 2, dany Browar jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
2. Ogłoszenie ma być umieszczone na 3 stronie dziennika „Rzeczpospolita” i zajmować 1/4 jej powierzchni.
3. Browar jest zobowiązany do dostarczenia Komisji dowodu zamówienia publikacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały.
4. Jeżeli wymogi określone w ust. 3 nie zostały spełnione lub Browar nie spełnił wymagań co do treści lub formy ogłoszenia, to Komisja w ciągu siedmiu dni zleca jego publikację ZPPP.
5. W przypadku określonym w ust. 4 Browar jest zobowiązany do zwrotu, w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, kosztów jego publikacji poniesionych przez ZPPP.

Lista sygnatariuszy:
- Browar Belgia Sp. z o.o.
- Browar Van Pur Sp. z o.o.
- Carlsberg Polska S.A.
- Grupa Żywiec S.A.
- Kompania Piwowarska S.A.
- Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
- Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A

Opracowanie: Bractwo Piwne